Univerzita mestu – mesto univerzite: Encyklopedista z Očovej

13.05.2019

Cyklus podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite priniesol 30. apríla 2019 výnimočnú tému ENCYKLOPEDISTA Z OČOVEJ pri príležitosti 335. výročia narodenia a 270. výročia úmrtia Mateja Bela, slovenského polyhistora, encyklopedistu, pedagóga, evanjelického kazateľa, priekopníka slovenského osvietenstva, jedného z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľa modernej vlastivedy v Uhorsku, ktorého meno nesie naša univerzita.

Pozvanie prijali vzácni hostia, historik a prekladateľ doc. Imrich Nagy, PhD. a znalkyňa života Mateja Bela prof. Janka Krivošová, PhD., ktorých pôsobenie je popretkávané a úzko späté s dielom a pôsobením Veľkej ozdoby Uhorska. Dozvedeli sme sa o ich prvých kontaktoch so životom a dielom Mateja Bela, o úskaliach, ktoré prinášalo ich bádanie a o ich vnímaní diela tohto učenca. Preplnenému auditóriu priblížili hostia aj neľahkú dobu, v ktorej vyrastal a tvoril Matej Bel.

Diskusia smerovala k najvýznamnejšiemu a najznámejšiemu Belovmu dielu, k Historicko-zemepisným vedomostiam o súvekom Uhorsku (Notitia Hungariae novae historico-geographico), ktoré verejnosť pomenúva Notície. O zrod tohto diela v slovenčine sa zaslúžil docent Imrich Nagy z Katedry histórie FF UMB, ktorý tri zväzky zo šiestich preložil z latinského jazyka. Z rôznych hľadísk na vysokej odbornej úrovni a pritom zaujímavým spôsobom priblížil Imrich Nagy najmä časť diela Zvolenská stolica.

Prítomní sa netajili obdivom a radosťou, že vďaka Imrichovi Nagyovi sa môžeme po 282 rokov začítať do textov Mateja Bela v slovenčine a spoločne s Matejom Belom objavovať aj miesta jeho rodného kraja.

Toto významné dielo nám v krátkom vstupe priblížila aj vedúca Literárneho a hudobného múzea ŠVK Mgr. Soňa Šváčová, PhD., ako unikátny zbierkový predmet múzea a predstavila prekvapujúce marginálie, ktoré dotvárajú celkový obraz o predchádzajúcich majiteľoch knihy, mnohokrát kontrujú aj samotnému autorovi diela a vedú s ním imaginárny rozhovor.

Tóny flauty Emy Kazimírovej a klavíra Nadiie Kurbatovej umelecky podčiarkli dojem podujatia a vďaka dobovým kostýmom na chvíľku preniesli návštevníkov do čias dávno minulých.

Podujatie moderovala Slavomíra Očenášová-Štrbová, vďaka ktorej už štvrtým rokom máme možnosť počúvať pútavé príbehy, životné osudy a myšlienky jedinečných osobností, ktoré utvárajú našu spoločnosť a sú inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/univerzita-mestu-mesto-univerzite-encyklopedista-z-ocovej.html