Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začína vzdelávať podľa nových akreditačných štandardov

03.09.2022

UMB úspešne implementovala nové akreditačné štandardy pre kvalitu vzdelávania

Na všetkých slovenských vysokých školách sa v ostatných dvoch rokoch udiali revolučné zmeny v poskytovaní vysokoškolského vzdelávania. Týmito zmenami je adaptácia všetkých študijných programov na nové akreditačné štandardy vydané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Tento proces započal už v roku 2020 a na UMB skončil 26.8.2022 oznámením súladu svojho vnútorného systému kvality so štandardmi akreditačnej agentúry. Nové štandardy pre poskytovanie vysokoškolského vzdelávania sú pomerne náročné a preto sa takmer vo všetkých z nich uskutočnili úpravy spočívajúce najmä v doplnení alebo vypustení niektorých povinných a povinne voliteľných predmetov na základe komunikácie so študentmi, absolventmi a zástupcami zamestnávateľov. Tieto zmeny sú nielen nevyhnutnosťou byť v súlade s akreditačnými štandardmi, ale vysokoškolskí učitelia, ktorí zodpovedajú za kvalitu daných študijných programov, sa snažili v rámci úprav tieto programy modernizovať, zásadne ich skvalitniť, zvýšiť ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle a najmä zlepšiť uplatniteľnosť absolventov. Zároveň umožňujú všetkým zainteresovaným stranám univerzity byť súčasťou zlepšovania kvality našej univerzity a jej študijných programov. Každá fakulta má svoju radu kvality, kde je možné adresovať svoje námety na zlepšovanie. Všetky informácie sú zverejnené na webových stránkach univerzity v časti „Vnútorný systém kvality“ alebo na webových stránkach príslušnej fakulty. Každý sa tak môže stať súčasťou neustáleho zlepšovania kvality, ktoré je jedným z hlavných pilierov politík nášho vnútorného systému kvality.

UMB podľa § 37 Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.8.2022 informovala Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, že zosúladila svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej aj „vnútorný systém“) s týmto zákonom a štandardmi pre vnútorný systém do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.

UMB má v súlade so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zavedené a formalizované politiky na zabezpečovanie kvality a dôsledne sa nimi riadi. Na tento účel má vytvorené vhodné štruktúry a procesy, ktoré sú previazané do koherentného vnútorného systému, ktorý zahŕňa celú vysokú školu a jej súčasti. Vo vnútornom systéme sú vymedzené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností. Základné informácie o vnútornom systéme, vrátane vnútorných predpisov a dokumentov preukazujúcich činnosť jednotlivých štruktúr vnútorného systému, sú zverejnené na webovom sídle univerzity (https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/).

V procese zosúlaďovania svojho vnútorného systému a najmä v procese zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní, došlo k výraznej optimalizácii ich počtu. Z 334 študijných programov Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej aj „RVSK“), ako najvyšší orgán, schválila 182 študijných programov a súhlasila s podaním žiadosti o posúdenie súladu v prípade iba 8 z pôvodných 22 odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní. Na fakultách univerzity sa bude realizovať výučba aj na ďalších 18 nových študijných programoch, ktorým Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udelila akreditáciu na základe podanej žiadosti do 31. 3. 2021.

Všetky študijné programy boli posúdené objektívne a transparentne dočasnými pracovnými skupinami, na čele ktorých stáli osoby nezávislé na UMB, podobne ako boli posúdené aj jednotlivé odbory habilitačných konaní a odbory inauguračných konaní.

Veríme, že UMB zosúladením svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania preukázala svoju schopnosť poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, a že má nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenských vysokých škôl.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/umb-zacina-vzdelavat-podla-novych-akreditacnych-standardov.html