UniRank 2020: Posunuli sme sa vyššie v rebríčku slovenských univerzít

13.02.2020

Podľa výsledkov za rok 2020 v  hodnotení UniRank sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila na 9. mieste v rebríčku slovenských univerzít, čím si v porovnaní s edíciou 2019 polepšila o dve miesta. Z pohľadu humanitne zameraných univerzít si v rebríčku naďalej udržuje popredné umiestnenie.

Trnavská univerzita: V popredí medzi humanitne orientovanými univerzitami 
UniRank™  je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od v iných rankingov nevychádza primárne z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Do hodnotenia sa môžu dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie štúdia v prevažne v tradičnej priamej dennej forme výučby.

Najlepšou univerzitou vo svete podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ 2020 je Massachusettský technologický inštitút.

Trnavská univerzita na vyzvanie organizátora rankingu po prvýkrát zrealizovala v roku 2019 aktualizáciu údajov v inštitucionálnom dotazníku pre zapojenie sa do rebríčka, čo ju v celkovom hodnotení slovenských univerzít za rok 2020 posunulo o dve priečky vyššie oproti minulému roku.


Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™ 2020:
1 Slovenská technická univerzita v Bratislave

2 Technická univerzita v Košiciach

3 Univerzita Komenského v Bratislave

4 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5 Prešovská univerzita v Prešove

6 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7 Žilinská univerzita v Žiline

8 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

9 Trnavská univerzita v Trnave

10 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11 Ekonomická univerzita v Bratislave

12 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

13 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

14 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

15 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

16 Technická univerzita vo Zvolene

17 Katolícka univerzita v Ružomberku

18 Akadémia umení v Banskej Bystrici

19 Paneurópska vysoká škola

20 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

21 Vysoká škola múzických umení v Bratislave

22 Univerzita J. Selyeho

23 Vysoká Škola ydravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

24 Vysoká škola Danubius

25 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

26 Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle

27 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

28 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

29 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

30 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

31 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

32 Vysoká škola DTI

Rebríček zapojených slovenských univerzít s ich výsledkami v edícií UniRank 2020 je dostupný na https://www.4icu.org/sk/ .

Autor: Adriana Krupová
koordinátorka pre kvalitu TU

 Zdroj: https://www.truni.sk/unirank-2020-posunuli-sme-sa-vyssie-v-rebricku-slovenskych-univerzit