Technická univerzita vo Zvolene a Joint Research Centre of the European Commission otvorili novú kapitolu spolupráce

11.03.2019

V utorok 5. marca 2019 rektor Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., slávnostne podpísal Zmluvu o partnerstve pri výchove doktorandov s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie (The Joint Research Centre of the European Commission – JRC EC) prof. RNDr. Vladimírom Šuchom, DrSc.
Spoločné výskumné centrum je interný vedecký útvar Európskej komisie. Jeho výskum podporuje tvorbu politík EÚ prostredníctvom nezávislého vedeckého poradenstva založeného na vedeckých dôkazoch. JRC zamestnáva viac ako 3600 vedcov z krajín EÚ a kandidátskych krajín, ktorí prinášajú svoje schopnosti, talent a nadšenie do vedeckých aktivít na podporu politík EÚ. JRC má sídlo v Bruseli a je rozmiestnené na šiestich miestach v piatich rôznych európskych krajinách – Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Petten (Holandsko), Karlsruhe (Nemecko) a Seville (Španielsko). JRC EC spolupracuje s viac ako tisíckou organizácií na celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC prostredníctvom rôznych dohôd o spolupráci.

Podpisu zmluvy predchádzalo vyhlásenie výzvy o prejavenie záujmu o účasť európskych univerzít v Collaborative Doctoral Partnership s JRC EC koncom roka 2016. TU vo Zvolene zaslala v odpovedi na túto výzvu požadované podklady. Po výbere TU vo Zvolene ako jednej z dvoch univerzít zo SR, sa začala príprava zmluvy medzi JRC a TUZVO. Za týmto účelom sa uskutočnili aj viaceré pracovné rokovania priamo v JRC v Ispre. Prípravu zmluvy za TU vo Zvolene zabezpečovala Lesnícka fakulta v spolupráci s vedením univerzity.

Technická univerzita vo Zvolene bola vybraná na spoluprácu s JRC spomedzi 135 univerzít, ktoré o túto spoluprácu prejavili záujem. Celkom zo Slovenska boli vybrané dve univerzity.

Cieľom podpísanej zmluvy je vzdelávanie mladých vedcov z Lesníckej fakulty a Drevárskej fakulty TUZVO, ktorí budú zapojení do výskumu na zdokonaľovaní technológií spracovania dreva pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie dreva ako dôležitej súčasti bioekonomiky založenej na lesníctve. Na dosiahnutie cieľov dohody sa strany zaviazali spoluorganizovať a spoločne dohliadať na doktorandské programy, podporovať odbornú prípravu doktorandov, vedcov, inžinierov a technických expertov, zúčastňovať sa prebiehajúcich programov a projektov.

Prioritnou témou spolupráce v budúcom akademickom roku 2019/2020 bude Vnímanie a prijatie konceptu bioekonomiky a ekosystémových služieb lesa. V nasledujúcich rokoch sa spolupráca zameria na Hodnotenie lesnej certifikácie ako nástroja na podporu ekosystémových služieb lesa na Slovensku, Hodnotenie životného cyklu a environmentálna kvalita stavebných materiálov a Zelená logistika v kontexte trvalej udržateľnosti podnikov na spracovanie dreva.

 „Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., je od roku 2014 generálnym riaditeľom JRC EC, jednej z najvýznamnejších v ýskumných inštitúcií v Európe a je našou cťou privítať ho na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Základné zameranie JRC EC je využívanie vedeckých poznatkov pre kvalitnejšie rozhodovania európskych inštitúcií. Dnes pri jeho návšteve podpíšeme dokument, ktorý je prvým a veľmi dôležitým krokom pre našu spoluprácu“, povedal rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vo svojom príhovore.

Generálny riaditeľ JRC EC prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., povedal: „Podpisom Zmluvy o partnerstve pri výchove doktorandov sme otvorili novú kapitolu spolupráce medzi našimi inštitúciami.

Po podpise zmluvy mal profesor Šucha prednášku spojenú s diskusiou na tému: Úloha vedy a vzdelávania v európskom priestore. Hovoril o „tsunami“ informácií, ktoré sa valia na spoločnosť z rôznych zdrojov, o informačných komunitách a digitálnej transformácii. Zvýraznil dôležitosť spolupráce krajín EÚ vo výskume umelej inteligencie, ako aj nebezpečenstvo vyplývajúce z ľahko šíriteľných neprávd prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Hlavným odkazom prednášky profesora Šuchu bol fakt, že poznatky musíme manažovať, syntetizovať a dávať im zmysel.

-ĽB-

Foto: P. Koreň

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-joint-research-centre-european-commission-otvorili-novu-kapitolu-spoluprace?fbclid=IwAR3zFk6s_8OyPnk_pyfmP7AiyF2QHKht1cxg22HsL3-flBRAWKvaEz8xxjA