Štipendiá Talianskej vlády na školský rok 2010/2011

03.03.2010

Štipendiá poskytované Talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. 

Obdobie užívania štipendia je akademický rok 2010-2011 (1.10.2010 - 30.9.2011). Pre doktorandské a master kurzy je povolené predĺženie do 31.marca 2012. 

Uzávierka: 31. marca 2010

 

Kandidát môže žiadať o nasledovné typy štipendií:

· Krátke jazykové kurzy - Corsi brevi di lingua

· Jednotlivé univerzitné kurzy - Corsi universitari singoli

· Magisterské kurzy - Corsi di laurea

· Kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl - Corsi di alta formazione artistica e musicale

· Kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre učiteľov a profesorov taliančiny a študentov zapísaných najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku z talianskeho jazyka; kurzy prebiehajú na univerzitách: Universita per Stranieri di Siena, di Perugia a Roma Tre.

· Postgraduálne kurzy - Corsi post-universitari:

Ø Master

Ø Vedecké doktoráty

Ø Špecializované školy

· Výskumné aktivity - je nevyhnutný akceptačný list vyučujúceho alebo akademickej inštitúcie.

 

Dĺžka štipendia

· štipendiá sú udeľované v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov (uprednostňujú sa žiadosti v dĺžke 6 alebo 9 mesiacov),

· krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry v trvaní 1, 2, alebo 3 mesiacov

Výška štipendia na jeden mesiac je 620 € a bude vyplácané raz za tri mesiace (v druhom mesiaci trimestra). Štipendiá na 1 - 2 mesačné jazykové kurzy budú vyplácané počas štipendijného pobytu. Štipendista musí rátať s vlastnými finančnými prostriedkami do vyplatenia štipendia. Súčasťou štipendia je zdravotné poistenia počas poberania štipendia, ktoré hradí Ministerstvo zahraničných vecí Talianska. Cestovné náklady štipendistom uhrádza MŠ SR v zmysle bilaterálnej dohody.  

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí spĺňajú kritériá: 

· znalosť talianskeho jazyka, ktorú overí:

1. Skúška na Talianskom kultúrnom inštitúte, Kapucínska 7, Bratislava

(v termíne od 22.2.2010 do 31.3.2010 v pondelok až štvrtok od 10,00 - 12,30 a 14,00 - 16,00).

Termín je potrebné dohodnúť na tel. čísle: 02/5930 7111.

2. Lektor vyslaný Ministerstvom zahraničných veci Talianskej republiky

(Filozofická fakulta UK Bratislava: Dott. Pantaleo Luceri; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Dott.ssa Simonetta Giulianelli; Gymnázium Ladislava Sáru: Dott.ssa Ermina Meli)

 

Overovanie znalosti talianskeho jazyka sa netýka prihlášok na krátke jazykové kurzy a na kurzy, ktoré sa budú celé konať v anglickom jazyku. 

· vzdelanie

Kandidáti musia mať ukončené vzdelanie, ktoré je požadované na zápis na vybranú inštitúciu. 

· vek

V čase štipendijného pobytu má mať poberateľ štipendia najmenej 18 rokov. Na základe Bilaterálnej dohody medzi Talianskom a Slovenskou republikou sa môžu uchádzať o štipendium uchádzači do veku 40 rokov (vekový limit sa nevzťahuje na učiteľov vyučujúcich taliansky jazyk). 

Spôsob a termín podania žiadosti o štipendium 

Žiadosť sa podáva v dvoch krokoch: 

1. vyplnenie interaktívneho online formuláru

Viacjazyčný interaktívny formulár je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp, kde je potrebné sa zaregistrovať. Termín podávania online žiadostí je stanovený na obdobie 22. 2. - 31. 3. 2010. Posledný termín pre odoslanie online formuláru je 31. 3. 2010. K online formuláru je nutné priložiť aj elektronickú formu občianskeho preukazu. Žiadosť bude skontrolovaná a kandidát bude vyzvaný k druhému kroku.

 

2. najneskôr do 10. 4. 2010 doručiť na Taliansky kultúrny inštitút

- vytlačený formulár žiadosti

- certifikát o znalosti taliančiny,

- čestné prehlásenie o vzdelaní (formulár je možné vyplniť na stránke http://www.comuni.it/autocertificazione/certificati/studio.htm),

- 2 odporúčania z domovskej univerzity v slovenskom a talianskom jazyku (alebo v slovenskom a anglickom jazyku),

- akceptačný list od talianskeho profesora zo vzdelávacej inštitúcie v Taliansku (neplatí pre jazykový kurz),

- motivačný list v slovenskom a talianskom jazyku.

 

Obnovenie štipendia 

O obnovenie štipendia je možné požiadať na pokračovanie alebo na ukončenie viacročného štúdia (magisterské kurzy, špecializácie, vedecké doktoráty). Štipendisti, ktorí žiadajú o obnovenie kvôli zápisu do 2. ročníka magisterského kurzu musia mať zložené najmenej 2 skúšky z 1. ročníka. Pri ďalších obnoveniach musia zložiť všetky skúšky z predošlých rokov a dve skúšky z prebiehajúceho akademického roka. Okrem toho, že štipendista vyplní online formulár, musí zaslať e-mail na Taliansky kultúrny inštitút (milan.bariak.iic@esteri.it) so zoznamom o vykonaných skúškach.  

Univerzity a vyššie odborné vzdelávacie inštitúcie, na ktorých možno realizovať štipendijný pobyt

· Univerzity, univerzitné inštitúty a vysoké technické školy;

· Vyššie umelecké a hudobné odborné školy

· Reštaurátorské inštitúty

· Národná škola kinematografie

· Vedecké centrá alebo laboratóriá, knižnice, archívy a múzeá prepojené na univerzitné a postgraduálne kurzy, na ktoré by mal byť kandidát povinne zapísaný.

 

Štipendium nemôže byť poskytnuté na navštevovanie kurzov na:

- zahraničných inštitúciách (univerzity, akadémie, knižnice, školy akéhokoľvek typu), aj keď majú sídlo v Taliansku,

- privátnych vedeckých centrách a laboratóriách, ktoré sú uznané.

Výnimkou je Európsky Univerzitný Inštitút (medzivládna univerzitná inštitúcia prepojená na inštitúcie Európskej únie) a neštátne univerzity právne uznané, ktoré udeľujú akademické tituly uznané v Taliansku.

 

Kompletnú výzvu v talianskom jazyku a anglickom jazyku nájdete na http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/ 

V prípade otázok (registrácia online, podkladové materiály a pod.) sa obráťte na Taliansky kultúrny inštitút:

Mgr. Milan Bariak

E-mail: milan.bariak.iic@esteri.it 

Tel.: +421 2 59 30 71 13 (Pondelok - Štvrtok: 10:00 - 12:00)

Fax: +421 2 59 30 71 19

 

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

Kapucínska 7

811 03 Bratislava