Štátny tajomník Michal Fedák sa na pozvanie ministra školstva a vedy Poľskej republiky, Przemysława Czarneka, zúčastnil konferencie venovanej 550. výročiu narodenia Mikuláša Kopernika, ktorá vyvrcholila podpisom Torunskej deklarácie.

22.02.2023

Sloboda vedeckého bádania, výskumu, neobmedzená možnosť oznamovania výsledkov výskumu, ale aj neobmedzená možnosť podrobenia publikovaných výsledkov výskumu čestnej a kritickej vedeckej diskusii. To boli hlavné motívy konferencie pri príležitosti 550. výročia narodenia Mikuláša Kopernika, ktorá sa konala v poľskej Toruni v dňoch 19. – 21. februára 2023. Slovensko na nej zastupoval štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.

Slávnostným vyvrcholením konferencie, ktorej agendu tvorili najmä prednášky a diskusie na rôzne vedecké témy, bol posledný deň venovaný stretnutiu ministrov zodpovedných za výskum, ktorí spoločne podpísali Torunskú deklaráciu a zaviazali sa k zodpovednosti za dodržanie slobody vykonávania vedeckého výskumu vo svojich krajinách. „K 550. výročiu narodenia Mikuláša Koperníka vyhlasujeme, že prijmeme všetky opatrenia na zabezpečenie slobody vykonávania vedeckého výskumu, ako aj slobody kritiky a diskusie ohľadom vedeckého výskumu,“ znela hlavná myšlienka deklarácie.

Pred 550 rokmi sa narodil jeden z najväčších vedcov v dejinách sveta, Mikuláš Kopernik. Jeho teória heliocentrickej štruktúry slnečnej sústavy viedla k jednému z najdôležitejších prelomov v dejinách vedy. Zástupcovia štátov sa zhodli na tom, že aj na základe týchto skutočností je zrejmé, že vedecký výskum, ktorý často vedie k ohromujúcim zisteniam, možno vykonávať len za podmienok plnej slobody pre vedcov.

Podpisu deklarácie predchádzala diskusia, v ktorej štátny tajomník uviedol, že viac ako kedykoľvek predtým ovplyvňuje výskum kľúčové aspekty nášho života a prispieva tak k budúcnosti našej spoločnosti a našich ekonomík. „Aby sme zaistili, že budeme aj naďalej ťažiť z nových technológií a budeme schopní riešiť existujúce a nové vznikajúce globálne výzvy, musíme sa uistiť, že naši výskumníci budú schopní pracovať a spolupracovať v prostredí založenom na slobode, otvorenom dialógu a integrite výskumu,“ dodal Fedák.

Výskum a akademická sloboda sú hlavnými predpokladmi podnecovania nových myšlienok na samotnej hranici ľudského poznania. Sloboda výskumu by sa mala považovať za jeden z pilierov právneho štátu. V mnohých štátoch však čelia výskumníci obmedzeniam, dokonca im hrozí prenasledovanie za ich prácu. „Pevne verím, že je našou najvyššou povinnosťou zabezpečiť, aby žiadna vláda a žiadna politická ideológia nikdy žiadnym spôsobom neohrozovala ani  neobmedzovala vedecký výskum a jeho slobodu,“ zdôraznil štátny tajomník Fedák.

Zástupcovia štátov sa zhodli na podpore slobody, otvorenosti vo výskume, medziinštitucionálneho dialógu a otvorenosti voči novým myšlienkam v rámci inštitúcií a univerzít, vrátane vytvárania príležitostí pre mladých výskumníkov. Ako dodal štátny tajomník, „podľa prieskumu medzi výskumníkmi na Slovensku drvivá väčšina z nich zaradila slobodu tvorivosti vo výskume na prvé miesto, keď mali odpovedať na otázku, čo považujú za dôležité pre rozvoj svojej vedeckej kariéry.“

Dôležitá je tiež podpora aktívnej medzinárodnej spolupráce, posilňovanie väzieb medzi výskumníkmi a inštitúciami a vytváranie príležitostí na zdieľanie nových myšlienok a umožnenie zapojenia sa do dialógu pri akceptovaní reciprocity a spoločných zásad. „Mali by sme sa snažiť, aby rozhodovací proces vo výskume bol participatívny vrátane dialógu a zapojenia širšej verejnosti, čím by sme podporili dôveru vo výskum a jeho výsledky a urýchlili nové myšlienky,“ ukončil svoj prejav štátny tajomník.

Následne po boku zástupcov Poľskej republiky, Českej republiky, Gruzínska, Irackej republiky, Maltskej republiky, Rwandskej republiky, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, pridal štátny tajomník Michal Fedák svoj podpis pod Torunskú deklaráciu, a zaviazal Slovenskú republiku dodržiavaním princípov otvorenej vedy a slobody vedeckého výskumu.