Spustenie nového portálu

01.12.2009

EUNIS-SK je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre vysoké školy v Slovenskej republike platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešením ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií (www.eunis.sk).

V súčasnosti obsahuje Portál VŠ nasledovné hlavné moduly:

Informácie o VŠ

Elektronická prihláška na VŠ (pilotná prevádzka)

Projekty (Rozvojové projekty, KEGA,...)

Konferencie a semináre

Publikačná činnosť

eVzdelávanie

Výhody portálu pre používateľov:

  • internetový portál dostupný 24 hodín, 7 dní v týždni
  • získanie informácií v krátkom čase z jedného miesta
  • prístup k centrálnym databázam (databáza akreditovaných študijných programov, databáza vysokých škôl a fakúlt, centrálny register študentov, centrálny register zamestnancov, perspektívne ďalšie databázy)
  • jednotné prostredie, jednotné prihlasovanie
  • výmenné formáty Portálu VŠ a CMS na jednotlivých VŠ
  • vkladanie údajov iba raz do jedného systému,
  • realizácia rôznych výpočtov a štatistík
  • podpora používateľov – HelpDesk
  • rozbiehajúca sa spolupráca s Verejnou správou (e-government).

„Najstarším“ a najvyhľadávanejším modulom Portálu VŠ je modul Informácie o VŠ. Tu si našli najmä uchádzači o vysokoškolské štúdium informácie o vysokých školách SR. Výhodou je, že tieto informácie dostanú z jedného miesta, môžu si dať vyhľadať študijné programy na základe kľúčového slova. Veľmi im to pomohlo najmä při podávaní elektronickej prihlášky. Druhým „najstarším“ modulom je modul konferencie a semináre, kde vysoké školy umiestňujú informácie o nimi organizovaných konferenciách a seminároch. Výhodou týchto modulov je možnosť použitia výmenných formátov za účelom zadávania informácii iba raz, či už na web stránke VŠ alebo na Portáli s tým, že sa údaje prenesú na druhú lokalitu. Dôvody na vytvorenie modulu e-vzdelávanie pramenia v roku 2001, kedy vznikla v rámci združenia EUNIS-SK pracovná skupina zaoberajúca sa problematikou e-vzdelávania s cieľom vytvoriť celoštátnu platformu na výmenu skúseností v tejto oblasti, ale postupom času aj na výmenu e-kurzov, resp. e-objektov. Rozdiel medzi modulom eVzdelávanie na Portáli VŠ a ostatnými portálmi je najmä v rozsahu informácií o kurzoch, v obsahu kurzov, ale aj cieľovej skupiny, ktorou by mali byť najmä študenti všetkých stupňov štúdia. Modul e-Vzdelávanie bude štruktúrovaný a riadenie obsahu bude podľa jednotlivých pilierov informačnej architektúry (metadáta, navigácia, klasifikácia, vyhľadávanie).

Na základe uznesenia vlády SR číslo 677 vznikla požiadavka na vypracovanie projektu Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, ktorý sa zaoberá možnosťou zavedenia služby centrálneho elektronického prihlasovania  uchádzačov o štúdium na vysokej škole na všetky stupne štúdia s využívaním  prostriedkov IKT z prostredia Portálu vysokých škôl. Tento rok prebieha pilotná prevádzka na 12 stredných školách (zoznam sa nachádza na URL: www.prihlaskavs.sk) a 3 vysokých školách – UPJŠ v Košiciach, ŽU v Žiline a SPU v Nitre). Pilotná prevádzka prebiehala súbežne s riadnym prihlasovaním sa na VŠ.

Cieľom projektu je navrhnúť systém na zavedenie centrálnej elektronickej prihlášky na vysoké školy, ktorý:

- uchádzačom o vysokoškolské štúdium vytvorí organizačne a technicky nové riešenie umožňujúce  transparentné prostredie a jednotný spôsob prihlasovania na vysoké školy

- vysokým školám prispeje k zjednodušeniu administrácie prijímacieho konania, integrácii údajov, ktoré získavajú školské výpočtové strediská (ŠVS) a vysoké školy a realizácii princípov e-governmentu.

Centrálne elektronické prihlasovanie na VŠ vytvorí transparentné prostredie pre všetkých uchádzačov o štúdium na VŠ, zjednotení administráciu prihlášky, urýchli procesy modernizácie informačných systémov na úroveň zodpovedajúcu súčasným možnostiam informačných a komunikačných technológií, ktorá bude zároveň porovnateľná s úrovňou vo vyspelých krajinách sveta, uľahčí a zefektívni prácu uchádzača pri prihlasovaní sa na VŠ.

Dôležitým výstupom, ktorý sa sleduje, je možnosť zapojenia sa do centrálnej elektronickej prihlášky aj pre štátne a súkromné vysoké školy. Samostatnú kapitolu tvoria aj školy, ktoré elektronickú prihlášku vôbec nepoužívajú. Z tohto dôvodu bude potrebné navrhnúť nielen výmenné formáty (XML) dávok pre komunikáciu s univerzitami využívajúcimi AIS a elektronické prihlasovanie sa na štúdium, ale aj model, z ktorého môžu mať výhody aj univerzity, ktoré AIS, resp. elektronické prihlasovanie sa na VŠ nevyužívajú. Tým sa zároveň eliminuje diskriminácia uchádzačov, ktorí si budú môcť podať prihlášku skutočne na všetky otvárané študijné programy v danom školskom roku.

V rámci Portálu VŠ sa vytvoril Komunikačný portál medzi Ministerstvom školstva SR a vysokými školami spolu s kontrolnou aplikáciou, ktorá slúži vysokým školám pri prípadnej nutnej korekcii importovaných dátových dávok študentov pre CRŠ. V súčasnosti sa pracuje na ďalších funkcionalitách.

Všetky uvedené systémy musia byť v prevádzke tzv. 24/7, to znamená dostupný počas celého roka 24 hodín, 7 dní v týždni, musí byť zabezpečená dostatočná podpora používateľa. K tomu sa buduje Call centrum, ktoré by malo byť v plnej prevádzke od januára 2010.

Všetky tri projekty sú náročné svojím obsahom. Ich riešitelia si súčasne plnia bežné pracovné povinnosti, sú to učiteľskí i neučiteľskí pracovníci, riaditelia, resp. vedúci IKT pracovísk na svojich VŠ, čiže bežní zamestnanci VŠ. Preto im treba držať palce, aby sa im táto náročná činnosť darila.