Spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.

25.11.2019

V uplynulých týždňoch došlo medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. k podpísaniu zmluvy o vzájomnej spolupráci, cieľom ktorej je zvýšenie kvalifikácie študentov študijného programu Výživa ľudí prostredníctvom realizácie aktívnej nutričnej praxe vzájomným prepojením akademickej pôdy s činnosťou VšZP, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, ako činnosť vo verejnom záujme. Ďalej je predmetom spolupráce zvýšenie informovanosti populácie vo veci zdravej výživy a zdravého životného štýlu formou aktívnej účasti študentov študijného programu Výživa ľudí a zamestnancov Katedry výživy ľudí na eventových akciách VšZP pod názvom „Deň pre Vaše zdravie“ formou účasti, prednášok a šírenia osvety medzi populáciou na tému zdravá výživa a zdravý životný štýl, merania telesného zloženia, ďalej pripravovať odborné články na tému zdravá výživa a zdravý životný štýl, ktoré budú umiestnené a zverejnené na web stránke www.preventivne.sk. Výsledkom spolupráce je aj vzájomné on-line prepojenie internetových stránok Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Zmluva bola z našej strany podpísaná p. rektorkou doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD., záštitu nad spoluprácou zo strany Katedry výživy ľudí prevzali MUDr. Peter Chlebo, PhD. ako vedúci katedry a Ing. Martina Gažarová, PhD. V rámci Dní pre Vaše zdravie mohli svoje prvé poradenské skúsenosti získať už viacerí študenti, ktorí sa týchto eventových aktivít zúčastňovali po celom Slovensku. Prostredníctvom VšZP sa otvorila možnosť participovať na prevencii a šírení osvety zdravej výživy priamo medzi účastníkmi Dní pre Vaše zdravie a zároveň získavať informácie o stave výživy a zdravia priamo z prvej ruky. V rámci poradenskej činnosti si študenti samí vytvárajú väzby s klientmi a získavajú bohaté skúsenosti pre ich budúcu prax. V neposlednom rade je výsledkom vzájomnej spolupráce významná propagácia našej univerzity, fakulty, ale predovšetkým študijného programu Výživa ľudí. Na základe doterajších spätných odoziev môžeme jednoznačne povedať, že táto spolupráca priniesla doteraz obojstranné pozitíva. Pripravenosť študentov sme mohli overiť aj počas minulo týždňového podujatia Chlieb náš každodenný, kedy súbežne prebiehala aj realizácia študentského projektu „Propagácia zdravého životného štýlu medzi vysokoškolákmi (prevencia nadhmotnosti a obezity v mladom veku)“ pod záštitou Katedry výživy ľudí FAPZ, kde študenti študijného programu Výživa ľudí uskutočňovali antropometrické merania a základné skríningové biochemické vyšetrenia s následnou konzultáciou a poradenstvom.

Zdroj: https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/spolupr%C3%A1ca-medzi-slovenskou-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskou-univerzitou-v-nitre-a-v%C5%A1eobecnou-zdravotnou-pois%C5%A5ov%C5%88ou-a-s/