Splňte si svoj sen, príďte študovať na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

29.03.2022

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi snami, máte šancu chytiť príležitosť do vlastných rúk a vybrať si vysokoškolské štúdium podľa svojich predstáv na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Svoj sen si môžete splniť prostredníctvom týchto študijných programov: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, veterinárna sestra, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, pohoda a ochrana zvierat a trh a kvalita potravín. Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Zdroj: https://www.uvlf.sk/oznamy?item=3035