Špičková diskrétna matematika

10.02.2020

Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z európskych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika vďaka kolektívu matematikov pracujúcich v teórii grafov a v ďalších oblastiach kombinatoriky. Jadro skupiny pracuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zložení:  Dr. h. c. prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat., prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc., RNDr. Mária Maceková, PhD., prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

Títo matematici sú medzinárodne uznávaní vďaka svojim doterajším vedeckým výsledkom pravidelne uverejňovaným v špičkových svetových časopisoch. Systematicky študujú globálne a lokálne štrukturálne vlastnosti mnohostenov a grafov vnorených do plôch; takisto intenzívne skúmajú rozličné zafarbenia a ohodnotenia grafov, problematiku najdlhších kružníc v grafoch a rozklady resp. dekompozície grafov. Pozornosť je venovaná aj aplikáciám grafov, najmä v oblasti analýzy sociálnych a komplexných sietí, mobilnej komunikácie a teoretickej chémie. Kolektív KOSDIM  je dlhodobo úspešný v rozširovaní zahraničnej spolupráce  a získavaní grantových prostriedkov na podporu svojho výskumu.

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/21933/