Šanca vylepšiť naše budovy z plánu obnovy cez výzvu ministerstva dopravy Slovenskej technickej univerzity

09.02.2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Pracovníčky Odboru obnovy budov ministerstva priblížili možnosti využiť tieto financie aj v podmienkach STU.

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Obnovou verejných historických a pamiatkovo chránených budov s aplikáciou prvkov adaptácie na zmenu klímy a obnoviteľných zdrojov energie sa posilní vzorová úloha týchto budov v obnove celého fondu budov, čo prispeje k zníženiu energetickej spotreby energie v segmente verejných budov. Tým sa prispeje k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/sanca-vylepsit-nase-budovy-z-planu-obnovy-cez-vyzvu-ministerstva-dopravy.html?page_id=15891