Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

08.06.2020

Dňa 27. mája 2020 v Bratislave sa prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., zúčastnil rokovania vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) pod vedením predsedu zväzu Pavla Ondeka s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve. Rokovania sa okrem prezidenta SRK zúčastnil predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) SR Bc. Filip Šurana, zástupca Slovenskej akadémie vied Ing. Perer Magdolen a predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Na rokovaní boli prítomní aj ďalší predstavitelia RVŠ, ŠRVŠ, Klubu dekanov fakúlt SR a Asociácie doktorandov Slovenska.
Na stretnutí boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na:

zachovanie rozvoja vysokých škôl aj v súčasnej ekonomickej situácii, tak aby sme sa priblížili k podmienkam krajín OECD;
zabezpečenie pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania;
požiadavku predstaviteľom štátu, aby hodnotili vysoké školy podľa relevantných výsledkov;
predstavenie jasnej vednej a výskumnej politiky zo strany štátu;
navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum vrátane optimalizácie financovania;
prispôsobenie financovania vysokých škôl podľa hlavného a rozhodujúceho kritéria, ktorým je kvalita vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách;
podporu bezplatného ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vysokými školami s cieľom zohľadnenia ich výkonu v rozpočte vysokých škôl;
tvorbu novej vysokoškolskej legislatívy;
podporu navýšenia financovania post doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a začínajúcich vysokoškolských učiteľov;
výrazné zvýšenie platov zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií.
V ďalšej časti boli prerokované opatrenia vyplývajúce z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k zabezpečeniu prevádzky univerzít, univerzitných zariadení, hlavne študentských jedálni a študentských internátov, ako aj ostatných zariadení v pôsobnosti vysokých škôl.

Predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán, oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom realizovaným na 17 verejných vysokých školách a 8 priamo riadených organizáciách. Prieskum bol zameraný na dopad pandémie spôsobenej COVID-19, hlavne na oblasti pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov, poskytnutia ochranných rúšok a dezinfekcie zamestnancom, zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, prevádzku študentských jedálni a študentských domovov, realizáciu štátnych záverečných skúšok. Z prieskumu vyplynula rôznorodosť fungovania univerzít v súvislosti s pandémiou COVID-19, potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na vysokých školách (PC technika, technológie pre učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania), ako aj výrazný výpadok finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach.

Ďalšou časťou rokovania bola otázka schválených dotácií pre jednotlivé univerzity podľa Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 vyplývajúcich z financovania verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Univerzity majú problém s časťou financovania z dôvodu výpadku príjmov z hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

Zúčastnení požiadali ministra školstva o riešenie s dôrazom na pozitívnu propagáciu vysokých škôl, výrazné zvýšenie finančných zdrojov účelovo viazaných na vedu a výskum, zvýšenie finančných prostriedkov na posilnenie infraštruktúry pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania, odmeňovanie všetkých zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií, dofinancovanie prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl, ako aj zmeny legislatívy súvisiacej s vysokými školami a priamo riadenými organizáciami.

-ĽB-

Foto: archív OZ PŠaV

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/rokovanie-s-predstavitelmi-reprezentacii-posobiacich-vo-vysokom-skolstve