Riešenia na globálne výzvy možno nájsť vo vzdelávaní

04.11.2022

Čo potrebujeme vedieť, aké zručnosti by sme mali nadobudnúť, aké hodnotové postoje si máme osvojiť a ako máme konať, aby sme nové globálne výzvy ako jednotlivci, spoločnosť i ako celé ľudstvo zvládli? Aj na tieto otázky hľadajú odpovede účastníci Európskeho kongresu o výchove ku globálnemu občianstvu, ktorý sa 3. – 4. novembra koná v írskom Dubline, na ktorom má svoje zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Školstvo na celom svete musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. V súvislosti s novými globálnymi výzvami, ktorým ľudstvo čelí, sa už začalo hovoriť o „kompetenciách pre 21. storočie“.

Aj v systéme vzdelávania je preto potrebné položiť väčší dôraz na rozvoj tých spôsobilostí a kompetencií, ktoré napomáhajú ľuďom nielen pochopiť príčinu a podstatu globálnych výziev, porozumieť novým prístupom k ich riešeniu a prijímať ich na základe kritickej analýzy, ale ich aj motivujú k aktívnej participácii na tvorbe takýchto riešení a ich praktickej realizácii.

Presne to má za úlohu nová Stratégia globálneho vzdelávania pre SR na roky 2022 – 2030 z dielne rezortu školstva.

Globálne vzdelávanie je v mnohých krajinách stále prepojené skôr s portfóliom ministerstiev zahraničných vecí alebo rozvojových agentúr ako s ministerstvami školstva. Potvrdzuje  to aj zoznam účastníkov tohto kongresu. V rámci Slovenskej republiky sa hlavná zodpovednosť za globálne vzdelávanie nedávno presunula z ministerstva zahraničných vecí na ministerstvo školstva. V tejto súvislosti sme nanovo definovali našu víziu globálneho vzdelávania a rozšírili sme hlavné zameranie z rozvojového vzdelávania na výchovu ku globálnemu občianstvu.

V rovnakom čase vznikala aj nová európska Deklarácia o globálnom vzdelávaní s výhľadom do roku 2050, ktorá sa prijíma práve na ministerskej konferencii v Dubline. „My na Slovensku máme šťastie, že sme súbežne s prípravou novej európskej deklarácie mohli pracovať na našej novej národnej stratégii globálneho vzdelávania. To bolo pre prácu našich kolegov veľmi prospešné,“ uviedol štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Slavomír Partila, ktorého na kongrese zastupujú odborníci zo sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania.

Nová stratégia má byť v najbližších týždňoch predložená na rokovanie vlády SR a môže byť prvou takouto stratégiou, ktorá bude plne v súlade s novým európskym dokumentom.

Nová európska deklarácia, ako aj slovenská nová stratégia budú nápomocné pri riešení globálnych výziev, ktorým čelia naše krajiny, Európa a planéta v 21. storočí.