Rezort školstva spúšťa prieskum spokojnosti študentov – Hodnoť.to

01.05.2024

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) dneškom spúšťa prieskum spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom „Hodnoť.to“. Cieľom prieskumu je zmapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov a študentiek na výučbu a podmienky ich študijného prostredia.

Prieskum sa uskutočňuje formou online dotazníka zaslaného vybranej vzorke študentov na ich školský mail. Zapojení študenti majú možnosť zlepšiť kvalitu vysokoškolského štúdia. Vzorka vybraných študentov a študentiek bola vypočítaná ako reprezentatívna na úrovniach vysoká škola/fakulta/študijný odbor, čo predstavuje veľkosť vzorky 16 899 respondentov. Pôjde o stratifikovaný zber dát (na základe kvót tak, aby rezort školstva zabezpečil rovnomernosť získaných dát medzi jednotlivými úrovňami.

„Som presvedčený, že prieskum poskytne detailnejší obraz o kvalite vzdelávania a podmienkach študijného prostredia z pohľadu študentov a študentiek, keďže ide o jedinečný prieskum naprieč celým Slovenskom. Výsledky budú po spracovaní poskytnuté vysokým školám, aby mohli adresne odstraňovať nedostatky, posilniť svoje silné stránky a efektívne sa tak zlepšovať,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Prieskum sa zameriava na názory študentov a študentiek prvého, druhého, spojeného prvého a druhého stupňa štúdia na verejných vysokých školách, ktorí študujú v dennej forme štúdia. V rámci prieskumu sú oslovení iba študenti a študentky vysokých škôl vybraní do vzorky, ktorá bola kreovaná prostredníctvom náhodného stratifikovaného výberu. Prieskum je riadený, dostupný iba respondentom zaradeným do vzorky prostredníctvom dotazníka zaslaného na ich školský mail. Spracovanie údajov bude plne anonymné.

Súčasťou prieskumu sú aj otázky, na základe ktorých Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zisťuje, či daný študijný odbor dostatočne vedie k rozvoju a získaniu zručností či schopností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce a v spoločnosti.

„Cieľom prieskumu je teda zmapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky, v ktorých sa výučba realizuje na ich vysokej škole. Spätná väzba od študentov a študentiek môže byť zároveň využitá rezortom školstva a inými inštitúciami v procese zlepšovania vysokoškolského prostredia,“ povedal štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že po ukončení prieskumu budú získané dáta anonymne analyzované na úrovni študijných odborov jednotlivých vysokých škôl. Výsledky prieskumu budú zverejnené na jeseň 2024 a publikované na webovom sídle ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

Dotazník pozostáva zo 42 otázok, ktoré sú rozdelené do 9 tematických okruhov - podpora študijného prostredia; konzistentnosť predmetov výučby; systém hodnotenia; kvalita vzdelávania učiteľmi; prístup učiteľov; výučba zručností, osobná podpora zo strany vysokej školy; internacionalizácia, štandardy SAAVŠ. Online prieskum trvá od 29. apríla do 9. júna 2024.