Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene.

18.03.2019

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal 6. marca 2019 na pôde TUZVO prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.
Rektor TUZVO s prezidentom SRK hovorili o aktuálnom dianí na Slovenských vysokých školách, o situácii, ktorá nastala pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Výskum a inovácie, ktorých zdroje sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoj existujúcej infraštruktúry vysokých škôl. Zaoberali sa aj financovaním zvýšených taríf miezd zamestnancov vo verejnej službe, ako aj úhradou rekreačných poukazov zamestnancom verejných vysokých škôl.

-ĽB-

Foto P. Koreň

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/prezident-slovenskej-rektorskej-konferencie-prof-doc-judr-marek-smid-phd-navstivil-tuzvo