Podklady k príprave na prijímacie skúšky na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

07.01.2019

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave pripravila pre uchádzačov o štúdium v akad. roku 2019/2020 publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

z predmetov biológia, fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti

Publikácia je určená pre uchádzačov o bakalárske štúdium v dennej forme štúdia,
v študijných odboroch: 

- ošetrovateľstvo
- pôrodná asistencia
- fyzioterapia
- urgentná zdravotná starostlivosť
- rádiologická technika
 

Záujemcovia si môžu publikáciu zakúpiť v COPY centre na adrese:

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14 (Kramáre), 833 03 Bratislava

Otváracie hodiny:    

pondelok – štvrtok:   7:00 – 15:00 hod.

piatok:   7:00 – 12:30 hod.

Zdroj: http://www.szu.sk/index.php?id=1163&menu=