Podávanie prihlášok elektronicky šetrí peniaze

05.02.2010

Podávanie prihlášok elektronicky šetrí  peniaze 

Na vysokú  školu sa dá hlásiť aj elektronicky. Úplne bez papierov to nebude, ušetriť  sa však dá aj desať eur. 

Vysoké  školy dávajú končiacim stredoškolákom možnosť, aby sa na vysokú školu prihlasovali pomocou elektronických prihlášok. Presnejšie, zatiaľ pomocou elektronických formulárov.

Kým nebude dostatočnej rozšírený elektronický podpis, okrem iného aj na stredné školy, bez papierovania to ešte nejde. 

Prvotné  verzie fungujú roky

Elektronická  prihláška je „samozrejmým a akceptovaným spôsobom prihlasovania“, povedal prorektor pre vzdelávanie na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach Ján Ferjenčík. Prvú verziu elektronického prihlasovania zaviedli na prírodovedeckej fakulte v akademickom roku 2004/2005. 

Papierovaniu sa asi nevyhnete

Podať  elektronickú prihlášku je v súčasnosti na mnohých školách lacnejšie, no len máloktorý študent sa skutočne vyhne papierovaniu.

Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy cez portál www.prihlaskavs.sk sa zatiaľ len testuje. Vlani s na pilotnom testovaní zúčastnili tri vysoké školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a dvanásť stredných škôl. 

„Ostrá prevádzka portálu sa plánuje v druhej polovici roka 2010. Ak sa tento termín ostrej prevádzky dodrží, všetky tri fakulty Akadémie umení budú prijímať e-prilášku,“ povedal Peter Vítko, prorektor pre vzdelávanie, informatizáciu vzdelávania a medzinárodné vzťahy v oblasti vzdelávania banskobystrickej Akadémia umení. „Elektronický podpis väčšina študentov nevlastní a väčšina stredných škôl je v jeho používaní v začiatkoch, čím je proces e-prihlasovania dosť komplikovaný.“ 

Pozor na správny rozmer

Študent, ktorý sa prihlási na vysokú školu pomocou elektronickej prihlášky musí potvrdiť, že podanie je jeho rozhodnutím a údaje v prihláške sú pravdivé. „To môže urobiť buď elektronickým podpisom, alebo ju pošle elektronicky na zaevidovanie a potom vytlačí, podpíše a pošle poštou,“ vysvetľuje rektor Univerzity P. J. Šafárika Ferjenčaík. 

V Nitre na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite musia tiež uchádzač, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku, zaslať poštou potvrdenú aj jej papierovú kópiu. „Ak by uchádzač neposlal papierovú prihlášku a na prijímacie konanie si donesie príslušné doklady zo strednej školy, je elektronická prihláška akceptovaná v plnej miere, „ povedal rektor univerzity Mikuláš Látečka. Vlani sa na niektorých fakultách stalo, že škola nechcela uznať formulár stiahnutý z internetovej stránky školy, ak nebol vytlačený v rozmere, aký by mali riadne papierové prihlášky. 

Školy majú menej práce

Prorektorka pre pedagogickú činnosť banskobysrickej Univerzity Mateja Bela Milota Vetráková hovorí, že možnosť elektronicky poslať prihlášku mali študenti už tretí akademický rok na všetkých fakultách.

Zatiaľ  pre školu táto forma prihlasovania neznamenala v podstate nijaké zvýšené náklady, skôr naopak. „Výhodou využívania elektronických prihlášok je, že študijné oddelenie univerzity už nemusí ručne zadávať údaje z papierovej prihlášky do informačného systému, ale ich priamo prevezme z elektronickej prihlášky,“ povedala Vetráková.

 
Rovnako aj v Banskej Bystrici musí študent, ktorý nemá elektronický podpis, poslať podpísanú vytlačenú prihlášku poštou. Vetráková hovorí, že náklady pre školu by sa zvýšili až po zavedení elektronického podpisu, keď by škola musela kúpiť nový softvér. Veľké univerzity určite môžu zavedením elektronických prihlášok ušetriť. „V našom prípade to bude znamenať finančné náklady na programovanie a implementáciu modulov do systému, no určite to zníži prácnosť pre referentky študijného oddelenia,“ povedal Peter Lošonczi z Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa zaviedla prihlášku pomocou elektronického formuláru v akademickom roku 2006/2007.
 

Vlani ich využila asi desatina uchádzačov

„Ak by na Slovensku bolo štandardom používanie elektronického podpisu, mohla by sa elektronická prihláška rozvinúť v plnej šírke. Upozorňujeme, že elektronicky by musel prihlášku podpisovať študent, stredná škola, ktorá potvrdzuje výsledky štúdia a prípadne lekár v prípade študijných programov, kde sa také potvrdenie vyžaduje, čo v súčasnosti nie je reálne,“ povedal Libor Vozár z UKF. „Ďalším problémom je, že pre mnohých uchádzačov by výlučné elektronické prihlasovanie mohlo byť prekážkou, buď preto, že nemajú potrebné vedomosti alebo technické vybavenie,“ vysvetľuje.

Soňa Katreniaková  z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach hovorí, že mnohé elektronické prihlášky, ktoré teraz dostávajú, sú neúplné alebo chybne vybavené. „Je to až v deväťdesiatich percentách prípadov.“

Jozef Koričina z Trnavskej univerzity povedal, že elektronické prihlasovanie poskytuje istý štandard škole aj výhľadovým študentom. „Po podaní prihlášky získa uchádzač prístup do systému a môže sledovať stav svojej prihlášky, jej prijatie, overenie a neskôr výsledky prijímacieho konania,“ povedal. 
 

Zdroj: MY regionálne noviny