Pedagógovia fakulty na stredných školách

11.02.2020

Voľba univerzity a výber konkrétnej fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú univerzitu a fakultu si podajú prihlášky.

 V nadväznosti na prezentačné výstavy pomaturitného a celoživotného vzdelávania „Kam na vysokú“, ktoré sa konali v okresných a krajských mestách (Poprad, Trnava, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Prešov a Košice) s cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na našej „alma mater“, sa takmer  20 pedagógov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  zúčastnilo propagačných náborov žiakov študujúcich na takmer 30 stredných školách.   Prítomným záujemcom boli poskytnuté plnohodnotné informácie o  akreditovaných študijných programoch, ponúkaných v akademickom roku 2020 - 2021 a to nielen na úrovni bakalárskych študijných programov, ale aj  chronologicky nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských študijných programov.

Prítomní stredoškoláci boli zároveň informovaní o priebehu prijímacieho konania, termínoch podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok a  vysokoškolskej legislatíve. 

Najčastejšie kladené otázky  prítomných uchádzačov boli zamerané na možnosti uplatnenia absolventov v praxi, možnosti ubytovania, ponuku zahraničných mobilít, na možnosti využívania výpočtovej techniky v rámci výučby, ako aj internetové pripojenie na študentských domovoch, na účasť pri riešení aktuálnych výskumných problémov s možnosťou ďalšieho  odborného rastu v priebehu doktorandského štúdia a v neposlednom rade na pestrosť študentského života s možnosťami kultúrnych a športových aktivít.

Zdroj: https://fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/pedag%C3%B3govia-fakulty-na-stredn%C3%BDch-%C5%A1kol%C3%A1ch-9386/