Nový bezplatný vzdelávací program pre 600 stredoškolákov zo Slovenska

21.11.2019

Chemická spoločnosť BASF v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach dnes slávnostne predstavili nový vzdelávací program Chemgeneration o trvalo udržateľnom rozvoji. Program je k dispozícii bezplatne počas celého školského roka pre všetkých študentov stredných škôl priamo na pôde FMMR v Košiciach s ročnou kapacitou približne 600 študentov.

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu,... mám nesmiernu radosť že krásu vedy nájdu študenti práve na našej fakulte, Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou spoločnosti BASF“ uviedla pani dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Vzdelávací program Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapojiť študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie apomáhať im porozumieť jej úlohe pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti. Zároveň im poskytuje príležitosť zúčastniť sa na praktických experimentoch a vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže veda ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev asamotnej záchrane planéty.

Spoločnosť BASF v súčasnosti organizuje tento program v 7 krajinách strednej a východnej Európy a to v spolupráci s najvýznamnejšími vedeckými inštitúciami vrátane Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

„Vedu a vzdelávanie na Slovensku podporujeme už osem rokov. V rámci zastrešujúceho projektu Chemgeneration sme v minulosti realizovali obľúbené edukatívne programy Mesto budúcnosti, Reťazová reakcia a Hrdinovia budúcnosti a prostredníctvom nich sme popularizovali chémiu a vedu ako spôsob zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja a zachovania kvalitného životného prostredia budúcim generáciám. Tentokrát sme sa rozhodli zmeniť formát programu a stredným školám dlhodobo poskytnúť stály priestor, kde sa môžu zoznamovať s vedou praktickým spôsobom. Slovensko je v poradí piata krajina strednej Európy, kde sme tento nový vzdelávací program implementovali . Tešíme sa, že vďaka partnerstvu s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej Univerzity v Košiciach prinášame program Chemgeneration na Slovensko a veríme, že oň pedagógovia aj študenti prejavia záujem,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko.

Program pozostáva z90-minútových seminárov, ktorých súčasťou sú prezentácie aexperimenty na konkrétnu tému. Tento rok je to Cirkulárna ekonomika – dosiahnutie nulového odpadu. Táto téma je zvolená s konkrétnym cieľom – zvýšiť povedomie študentov oobehovom hospodárstve1. Študenti sa prostredníctvom štyroch experimentov naučia, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried aučebníc. Vytvoria si vlastný systém na filtráciu vody, naučia sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a zistia, ako je možné rozložiť plastové materiály v priebehu niekoľkých týždňov.Taktiež budú skúmať, či existujú alternatívy k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov planéty. Účasť na programe podnieti ich tvorivosť avedecké nadanie. Maximálna kapacita tohto semináraje 20 študentov.

Zdroj: http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/chemgenaration