Nové funkcionality v centrálnej elektronickej prihláške

27.02.2024

Na základe plnenia Uznesenia vlády číslo 677 z 15. 8. 2007, v ktorom vláda SR schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, si Vás dovoľujeme informovať o nových funkcionalitách centrálnej elektronickej prihlášky.

Centrálna elektronická prihláška na vysokú školu (ďalej len „CEP VŠ“) ako súčasť Portálu vysokých škôl umožňuje uchádzačovi podanie prihlášky na viaceré vysoké školy bez nutnosti opakovaného vkladania údajov o svojej osobe. Uvedený princíp napĺňa zámer znižovania administratívnej záťaže pre občanov.

 

Vzhľadom k rastúcemu záujmu o využívanie elektronických služieb si Vás dovoľujeme informovať o doplnení parametrizácie centrálnej elektronickej prihlášky o bod elektronický podpis.

V parametrizácii pribudol 3. stĺpec, v ktorom administrátor vysokej školy (VŠ)/fakulty môže zadať spôsob podpisovania elektronických prihlášok.

VŠ/fakulta si môže vybrať jednu z 3 možnosti, a to:

-        Bez elektronického podpisu - základné nastavenie

-        Obyčajný elektronický podpis

-        Zdokonalený elektronický podpis

Primárne je nastavená voľba „bez elektronického podpisu“, čo znamená, že škola nevyžaduje elektronický podpis. Táto voľba bude nastavená aj vtedy, keď si škola nevyberie žiadnu možnosť.

Voľba „obyčajný elektronický podpis“ umožňuje uchádzačovi podpísať prihlášku priamo pred odoslaním prihlášky na vysokú školu nasledovne:

Po uvedení autorizačného kódu sa otvorí prihláška na podpis a kliknutím na tlačidlo „Začať podpisovať“, uchádzač podpíše prihlášku tak, že do príslušného poľa sa podpíše ľubovoľným spôsobom (myšou, prstom, dotykovým perom) a po stlačení tlačidla „Dokončiť podpisovanie“, podpísaná prihláška bude odoslaná do e-mailovej schránky uchádzača a zároveň prebieha na pozadí nahratie podpísanej prihlášky do prostredia PrihláškaVŠ (CEP VŠ).

Voľba „zdokonalený elektronický podpis“  znamená, že pri elektronickom podpise sú kladené vyššie nároky na možnosť overenia totožnosti podpisujúcej osoby. Podpis musí byť jednoznačne spojený s podpisujúcou osobou, vďaka čomu je možné zistiť aj dodatočnú zmenu údajov.

Ak si vysoká škola/fakulta vyberie druhú alebo tretiu voľbu, uchádzač má možnosť podať prihlášku cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk), čo je tiež nová funkcionalita Centrálnej elektronickej prihlášky na VŠ.

V prípade, ak uchádzač podá prihlášku do elektronickej schránky vysokej školy, vysoká škola ju musí akceptovať.

Ak vysoká škola preberá prihlášky z Centrálnej elektronickej prihlášky na VŠ (CEP VŠ) a uchádzač použije CEP VŠ a podá prihlášku cez slovensko.sk, VŠ má výhodu, nakoľko sa údaje z prihlášky automaticky preberú prostredníctvom výmenného formátu do akademického informačného systému vysokej školy s príznakom, že prihláška bola poslaná do elektronickej schránky VŠ.

Ak VŠ nepreberá prihlášky z CEP VŠ, musí prihlášku zaevidovať manuálne do AIS.

Ďalšou funkcionalitou je, že uchádzač sa môže prihlásiť k podávaniu prihlášok prostredníctvom centrálnej prihlášky (CEP VŠ - prihlaskavs.sk) prostredníctvom sociálnych sietí alebo občianskym preukazom.

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR podporuje tieto nové funkcionality Centrálnej elektronickej prihlášky, nakoľko dávajú uchádzačom ďalšie možnosti využitia elektronických služieb s využitím veľkej výhody CEP VŠ, a to z jedného miesta vyplniť prihlášky na viacero vysokých škôl bez opakovania osobných údajov.