Nitrianske univerzitné dni 2010

07.03.2010

Koncom apríla odštartuje už ôsmy ročník Nitrianskych univerzitných dní. V širšom ponímaní sa pod pojmom Nitrianske univerzitné dni (NUD) rozumie komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí. Konajú sa každoročne koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad ôsmym ročníkom NUD prevezme prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., rektor SPU a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2009, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených troch subjektov.