Nitrianske univerzitné dni

15.04.2010

Dies Universitatum Nitriensium --- Nitrianske univerzitné dni

Koncom apríla odštartuje už ôsmy ročník Nitrianskych univerzitných dní. V širšom ponímaní sa pod pojmom Nitrianske univerzitné dni (NUD) rozumie komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí.

Konajú sa každoročne koncom apríla a začiatkom mája na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Univerzite Konštantína Filozofa a v uliciach mesta Nitry.

Záštitu nad ôsmym ročníkom NUD prevezme Dr.h.c. prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., rektor SPU, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry.

Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2009, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených troch subjektov.