Mrakodrap v Manhattane (súťaž ISOVER)

03.10.2010

Medzinárodná študentská súťaž ISOVER Architectural Contest 2011 má v tomto ročníku opäť atraktívnu tému: mrakodrap na manhattane. Pozrite si štatút súťaže (v slovenčine) a podrobné informácie (v angličtine). Oficiálna stránka súťaže s ďalšími aktuálnymi informáciami je na www.isover-students.com/, tam sú aj "všetky podklady. Môžete si stiahnuť aj aktualizovaný softvér PHVP.
Výsledky predchádzajúceho ročníka sú tu...

Informácie zo štatútu:

Vyhlasovateľ súťaže:

Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 
831 04 Bratislava
URL: www.isover.sk

Odborní poradcovia:

Prof. Doc. Ing. Jozef Štefko, PhD
Drevárska fakulta, Technická Univerzita Zvolen
Email: stefko@vsld.tuzvo.sk

Ing. Arch. Henrich Pifko, PhD
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta architektúry, STU Bratislava
Email: henrich.pifko@stuba.sk
 
Ing. Vladimír Balent, Project manager
Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Email: vladimir.balent@saint-gobain.com
 
Tajomník súťaže

Ing. arch. Eva Vojteková
Ústav Konštrukcií v architektúre, Fakulta Architektúry, STU Bratislava
Email: vojtekova@fa.stuba.sk  

Téma súťaže
 
„ISOVER MultiComfort House - Tower“
 
Cieľ súťaže
 
Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multikomfortných  pasívnych domov a ich aplikácie na jestvujúce budovy za použitia produktov a riešení ISOVER.

Zadanie súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multi-komfortných pasívnych domov za použitia produktov a riešení ISOVER. Svet je stále čoraz viac urbanizovaný, mestá sa rozširujú a sú hustejšie obývané. Jedným z dôsledkov je, že viacúčelové budovy s viacerými podlažiami nad a pod úrovňou terénu sú čoraz častejšie. Tieto stavby sú naviazané na dopravné siete v miestnej i regionálnej miere. Namiesto toho, aby odoberali život z ulíc, tieto miesta mestský život rozširujú a stávajú sa "mikrokozmami miest". Greenwich Juh ako časť amerického "mega mesta" New York so svojou blízkosťou hromadnej dopravy, bytovým a komerčným rozvojom je oblasť, ktorá môže podporiť a využiť tento fenomén.
Súčasné stavby spotrebujú viac ako 30% celkovej spotreby energie a znečisťujú ovzdušie emisiami CO2 takým istým podielom. V New Yorku je toto percento ešte väčšie. Energia využívaná na prevádzku budov tvorí až 70% jej celkovej spotreby. Presné percento sa môže v rôznych štátoch líšiť, ale trend je zrejmý.
S miliónmi štvorcových metrov zdokonalených projektov potrubných sietí vypracovaných podľa LEED -certifikátov, vynikajúcou dostupnosťou pešo a skvelou dopravnou dostupnosťou, dolný Manhattan už má silné „zelené“ ambície. Hustotou osídlenia, rôznorodosťou využitia a významným potenciálom rozvoja, Greenwich Juh ponúka vzácnu príležitosť na experimentovanie s riešeniami udržateľného rozvoja v meradle okrsku.

Zadanie súťaže

Predmetom súťaže je tvorivý prístup ku konceptu energeticky účinnej konštrukcie výškových budov. Cieľom je navrhnúť mrakodrap z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby, podľa definície ISOVER Multi-komfortného domu s využitím prvkov pre pasívny štandard.
So zámerom udržať si náskok, nový mrakodrap by sa mal stať vedúcim projektom v dosahovaní nového stupňa udržateľného rozvoja v Greenwich a Centrálnej obchodnej oblasti na Dolnom Manhattane.
Budova musí spĺňať kritériá pasívneho domu podľa štandardu Passivhaus Institut Darmstadt (www.passiv.de) – v slovenčine ich nájdete na stránkach Inštitútu pre energeticky pasívne Domy, SR (www.iepd.sk). Parametre energeticky pasívneho domu musia byť v návrhu preukázane výpočtom pomocou softvéru PHVP (podrobnosti v Deatils of the task 2.4.2), ktorý je k dispozícii bezplatne na stránkach iEPD.

Účastníci súťaže

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Odovzdaním súťažného návrhu vyjadrujú účastníci súhlas s podmienkami súťaže.

Formát súťaže

Súťaž ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2011 má dve fázy.
Prvá fáza súťaže je národná.
V tejto fáze súťaže budú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy, spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže.
Druhá fáza súťaže je medzinárodná.
Tri najlepšie projekty z národnej úrovne súťaže sa zúčastnia medzinárodného kongresu a výstavy študentských projektov zo všetkých zúčastnených krajín, ktoré sa uskutočnia v máji 2011 v Prahe (Česká republika).
Každý účastník medzinárodného kongresu dostane príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Po prezentáciách bude nasledovať diskusia, v ktorej si budú môcť zúčastnení vysokoškolskí pedagógovia ale aj študenti vymieňať názory, pripomienky alebo skúsenosti.

Ceny a sponzorské dary

Národné kolo/medzinárodné kolo:
1. cena 1100/1500 Eur
2. cena 600/1000 Eur
3. cena 300/750 Eur
Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov.

Časový plán súťaže

Vyhlásenie súťaže na národnej úrovni
September 2010
Exkurzia – výškové objekty v pasívnom štandarde, pre účastníkov súťaže a iných záujemcov z radov študentov
November 2010
Odovzdanie súťažných podkladov
11. Marec 2011
Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov
najneskôr 21. apríl 2011
Medzinárodné kolo súťaže
18.-21. máj 2011

Ďalšie informácie zo štatútu: viď  pdf-súbor...