Mladý obal 2011

04.03.2011

Mezinárodní soutěž obalového designu

Témata

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První z nich je více svázána s průmyslovou praxí, téma je určené pro výrobek nebo skupinu výrobků. Cílem však není omezit soutěžící výrobním procesem obalu, ale hledat netradiční cesty, nové nápady a možnosti. Druhá kategorie přináší jiný pohled na obal a volným způsobem pracuje s tématem obalu – krabice.

Téma v kategorii Produktový obal pro ročník 2011: Obal na národní produkt

Obal výrobku hraje v silném konkurenčním prostředí důležitou roli. O atraktivitě a prodejní síle výrobku již nerozhodují pouze jeho vlastnosti a jedinečnost, ale často právě obal, podle nějž se zákazník orientuje. Soutěžní kategorie není omezena existujícími výrobky. Obal by měl přinášet nová, jiná řešení, zaujmout vizionářským pojetím.

Z moře stále stejných a neustále se opakujících výrobků, jimiž je zákazník v dnešním světě zahlcen, se národní produkty vynořují jako ostrůvky připomínající doby, kdy lokální příslušnost nebyla předností, ale přirozenou vlastností všech výrobků. Lokální speciality, regionální lahůdky, původní předměty… to vše se podílí na tvorbě národní identity a každá země se tak snaží vytvořit ze svébytných plodů vlastní kultury svoji chloubu, patřičně ji zviditelnit a posílit její pomocí turistický ruch.

Zabal svůj národní produkt! Každá země má své typické výrobky a jejich obal není jen klíčem ke komerčnímu úspěchu, designér více než kdy jindy reprezentuje kromě sebe samého i svůj národ. Staň se velvyslancem svojí země a vytvoř obal na národní produkt, který zdůrazní jeho jedinečnost. Volbu národního produktu necháme na Tobě. Kanaďan nemusí nutně balit javorový sirup a Ital špagety, každý může sám svobodně rozhodnout o tom, jaký produkt považuje v dnešní době za národní a jaký by měl reprezentovat jeho zemi na mezinárodním poli.

Národní produkt musí být odlišný od ostatních dnešních výrobků a jeho původ musí být na první pohled patrný, musí být rozeznatelný mezi ostatními.

Soutěžní práce budou přijímány ve dvou skupinách:

1) Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let

2) Studenti středních a vyšších odborných škol

Porota soutěže bude hodnotit především: inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, ekologický aspekt, tvarovou a myšlenkovou originalitu, konstrukční nápaditost, kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdá svoji soutěžní práci formou funkčního modelu v měřítku 1:1, tedy práce musí být funkční maketou, pokud je otvírací, musí se dát otevřít. Model musí být proveden kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál

Použitý materiál pro soutěžní práci musí být materiál polygraficky zpracovatelný, typově používaný firmou Model Obaly, především celá škála vlnitých lepenek, hladká a kašírovaná lepenka, jako doplňkový materiál lze použít polypropylen. Model Obaly zpracovává i další druhy papírů a lepenek, které lze pro soutěžní práci použít. Podrobný popis materiálů a jejich vlastnosti naleznete zde.

Soutěžící může požádat o bezplatné poskytnutí vlnité lepenky na některé z poboček vyhlašovatele soutěže: v Opavě, Nymburku nebo v Martině na Slovensku. Pro vyzvednutí může kontaktovat paní Vandu Myšákovou na vanda.mysakova@model.cz. Je možnost požádat o 2-vrstvou lepenku, hnědo-hnědou v roli šíře 105 cm, 3-vrstvou a 5-vrstvou lepenku, bílo-hnědou nebo hnědo-hnědou v arších 1,6 x 1,6 m.

Téma v kategorii Jiný pohled pro ročník 2011: Kniha jako obal na slova

V této kategorii budou hodnoceny všechny práce společně: studenti středních a vysokých škol a mladí designéři do 30 let.

Moderní průmysl nestojí na znalostech jediného odborníka a tak i Mladý obal stojí o propojení různých oborů. Kategorie Jiný pohled je zaměřená na kreativní umělce a další tvůrce, kteří mohou obalový průmysl obohatit a zabývají se jinými než konstrukčními otázkami obalového designu. Smyslem této inspirativní kategorie je snažit se dívat na obalový design pokaždé novým pohledem. Témata jsou zadávána velmi volně a stejně hravý přístup očekáváme i od soutěžních prací.

I informace mohou mít svůj obal! Myšlenky balíme do slov, slova do vět a věty do souvislých textů, které publikujeme v podobě knih. Obalte i vy své poselství do papíru a umožněte svým myšlenkám se zhmotnit.

Úkolem soutěžících je vytvořit obálku knihy. Předmětem hodnocení bude grafické ztvárnění obálky zvolené knihy, přesto však soutěžní výstup musí být trojrozměrný. Hodnotit budeme obal a ne obsah knihy, na první pohled by však nemělo být jasné, že obsah není zpracován. Soutěžící mohou přihlásit vlastní návrhy knižních obálek. Do soutěže nebudou přijímány obálky již vydané nebo připravované k vydání. Budeme rádi, když budou soutěžící přihlašovat obálky, které vzniknou speciálně pro soutěž Mladý obal. Těšíme se na nevšední, odvážná a třeba i prostorová zpracování.

Porota soutěže bude hodnotit především nápaditost, kreativitu, originální řešení, vtipné pojetí, dobrou úroveň prezentace – výtvarnou i verbální. Odevzdaná práce musí být provedena kvalitně, s ohledem na možné reprezentační a výstavní účely.

použitý materiál

Práce se odevzdávají v libovolném formátu. V textu doporučujeme používat  angličtinu nebo češtinu, popř. slovenštinu. Soutěžní práce musejí být zhotoveny z výše uvedených materiálů.

Pravidla

podmínky účasti

Do soutěže budou přijaty poštou zaslané práce účastníků, kteří se zaregistovali přes online registrační formulář. Přihlašovat se mohou studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol a tvůrci do třiceti let ve dvou kategoriích: Produktové téma a Jiný pohled.

Soutěžící nepřikládá k práci žádné CD ani portfolio, soutěžící může využít přihlašovací formulář, kde je popisu věnován prostor.

přihlášení

registrace

Soutěžící se registruje do soutěže prostřednictvím online formuláře, který je umístěn na webu soutěže. Zde vyplní údaje o sobě a popis přihlašované práce, který bude k dispozici porotě při hodnocení. Soutěžící obdrží po registraci e-mailem kód, který je nutné uvést přímo na soutěžní práci (co nejelegantnějším způsobem) i na obálku nebo balík, v němž bude práce zaslána, práce budou poté hodnoceny anonymně. Registrační formulář naleznete na www.mlady-obal.cz.

V případě přihlašování většího množství prací je třeba registrovat každou zvlášť. Registrační online formulář bude uzavřen 15. března 2011 ve 12:00!

zaslání práce

Soutěžní práce se odesílá poštou zabalená tak, aby došla nepoškozená, tedy v přiměřeně veliké krabici nebo obálce, kde je stabilně zajištěná. Soutěžící napíše na obálku nebo balík kód své práce.

Soutěžní práce musejí být podány na poště do 15. března 2011. Práce mohou být předány také osobně, ale pouze poslední den, tedy 15. března 2011, mezi 10. a 18. hodinou na adrese občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Práce, které budou odeslány včas, ale nestihnou dorazit do zasedání poroty, která se koná 9. dubna 2010, nemohou být přijaty do soutěže, proto je na zvážení každého účastníka, kdy svoji práci odešle.

Práce odevzdané pouze formou prezentace na CD nebo v portfoliu jsou z hodnocení vyloučeny. Upozornění pro zahraniční účastníky: Na zásilce by mělo být uvedeno Prohlášení pro celní úřady: Jedná se o předmět zaslaný do mezinárodní soutěže Mladý obal a jeho hodnota pro celní účely je maximálně 10 EUR.

Náklady na soutěžní práci a na poštovné hradí účastník. Soutěžní práce NEJSOU účastníkům soutěže vráceny, stávají se majetkem vyhlašovatele soutěže. Vybrané práce budou věnovány do sbírky designu Národního technického Muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2011 v Praze.

Soutěžní práce se zasílá na adresu organizátora soutěže

CZECHDESIGN.CZ, o.s.

Vojtěšská 3

110 00 Praha 1

Czech Republic

ocenění vítězných prací

1) 1.cena v kategorii Produktový obal, pro studenty vysokých škol

a mladé designéry do 30 let 25 000 Kč

2) 1.cena v kategorii Produktový obal, pro studenty středních škol 25 000 Kč

3) 1.cena v kategorii Jiný pohled 25 000 Kč

4) V soutěži bude udělena zvláštní cena Slovenského centra dizajnu.

právní ujednání

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv.

Soutěžící je výslovně srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje pro dobu trvání soutěže (do 30. 6. 2011) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící bez zbytečného odkladu informován e-mailem, zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu organizátora i po dobu následujících 4 měsíců (do 31. 10. 2011). Vyhlašovatel má v uvedené lhůtě přednostní právo uzavřít se soutěžícím úplatnou licenční smlouvu ohledně poskytnutí výhradních užívacích práv týkajících se soutěžní práce (díla) ke komerčním účelům. Využije-li vyhlašovatel či organizátor svého přednostního práva a nabídne soutěžícímu uzavření smlouvy za úplatu do 31. 10. 2011, je soutěžící povinen smlouvu uzavřít a práva poskytnout. Naopak v případě, že přednostní právo nebude využito, není jím soutěžící dále vázán. (Tím však nejsou dotčena oprávnění organizátora a vyhlašovatele užít soutěžní práci k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to i po skončení soutěže). Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.