Minister školstva sa stretol so zástupcami akademickej a vedeckej obce.Diskutovali aj o možnostiach zvýšenia štátnej dotácie na financovanie vedy na Slovensku.

07.02.2023

V pondelok 6. februára sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila odborná konferencia VER2022 za účasti ministra školstva Jána Horeckého a štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michala Fedáka. Okrem prezentácie výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied sa odborná verejnosť venovala aj otázke zohľadnenia výsledkov hodnotenia na financovanie vedy zo štátneho rozpočtu.

Rezort školstva zverejnil v decembri 2022 výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, spolu bolo hodnotených 64 inštitúcií. Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu.

Profil kvality je hodnotením výskumnej úrovne pracoviska ako celku, nie individuálne hodnotenie jednotlivých vedeckých pracovníkov. Výsledný profil kvality pre inštitúciu alebo jej súčasť, ktorá podala žiadosť o hodnotenie, vyjadruje pomer výstupov označených každou z piatich kvalitatívnych známok v rámci konkrétnej žiadosti. Ide teda o percentuálne vyjadrenie počtov zastúpení výstupov svetovej, významnej medzinárodnej, medzinárodnej, národnej a nezaraďovanej kvality v rámci žiadosti podanej do periodického hodnotenia.

Hodnotenie výstupov bolo realizované formou peer-review, to znamená, že každý výstup bol prečítaný a prediskutovaný členmi expertnej hodnotiteľskej komisie s cieľom vyhodnotiť samotný obsah výstupu. Podmienkou bolo, že sa na celkovom výsledku musela zhodnúť celá komisia, nie iba jednotlivý hodnotiteľ. Inšpiráciou pre tento mechanizmus boli overené zahraničné systémy hodnotenia vedy, najmä britský Research Excellence Framework (skrátene „REF“).

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR boli v roku 2022 vytvorené komisie zložené prevažne zo zahraničných expertov a expertiek z 19 krajín a 66 univerzít (napr. Princeton, McGill, Melbourne, Cambridge, TU München, ETH Zürich, Paris-Saclay, Sapienza, atď.), aby hodnotili úroveň slovenskej vedy z pohľadu medzinárodnej vedeckej komunity, a poskytli tak náhľad na výkon a tvorivú produkciu slovenského vedecko-výskumného ekosystému.

Cieľom tohto hodnotiaceho procesu je najmä zvýšenie kvality vedeckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcii.  Okrem toho, výsledky hodnotenia môžu pomôcť napríklad aj budúcim študentom či zamestnancom pri kvalifikovanom výbere vysokej školy či výskumného pracoviska. Ministerstvo školstva odporúča, aby si jednotlivé pracoviská na základe výsledkov spracovali vnútorný audit, ktorý im môže pomôcť nastaviť dlhodobú stratégiu vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti pracoviska.

Všetky výstupy zaradené do hodnotenia museli spĺňať základné kritériá originality, významnosti a rigoróznosti. Konkrétne kritéria, na základe ktorých experti hodnotili výstupy, sú verejne a transparentne dostupné na stránke so zverejnenými profilmi kvality https://ver.cvtisr.sk/.

Z hodnotených vedeckých výstupov je možné konštatovať, slovenská veda napriek slabému financovaniu je na veľmi solídnej úrovni. Výsledné profily kvality  dokazujú, že svetovú kvalitu dosahujú 4 %, významnú medzinárodnú kvalitu 18 %, medzinárodnú kvalitu 33 %, národnú kvalitu 29 %. Zvyšných 16 % nebolo možno zaradiť do hodnotenia.

Vzhľadom k tomu, že aktuálne zverejnené výsledky profilov kvality budú zohľadnené v rozpise dotácie verejných vysokých škôl od roku 2024, pozval minister školstva všetkých zúčastnených k diskusii na odbornej konferencii VER2022. Pozvanie prijali zástupcovia každej hodnotenej inštitúcie, teda každej verejnej vysokej školy, každej fakulty, každého ústavu SAV. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Rady vysokých škôl SR, Úradu vlády SR a zástupcovia Národnej implementačnej a koordinačnej autority a ďalšie autority z prostredia pedagogiky, vedy a výskumu.

Najzásadnejším záverom odbornej diskusie je, že slovenská veda napriek slabému financovaniu dokáže získať svetovú, či významnú medzinárodnú kvalitu, aj preto chce ministerstvo školstva pracovať na zlepšení metodiky financovania vysokých škôl a vedeckých pracovísk.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva. Upravuje ho § 26aa 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Hodnotenie je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 8 a týka sa reformy 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu.

Ďalšie periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti bude v roku 2026 a  bude rozšírené aj na hodnotenie výskumnej infraštruktúry a spoločenského dopadu.