M. Fedák: Poznáme profily kvality verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

21.12.2022

Rezort školstva zverejnil výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014-2019.Cieľom hodnotiaceho procesu je zvýšenie kvality vedeckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcii. Hodnotiaci proces bol realizovaný vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. Profil kvality je vyjadrením úrovne kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vo vybranej oblasti výskumu. Každý žiadateľ poskytol v žiadosti na hodnotenie 25 vedeckých alebo iných tvorivých prác, ktoré reprezentujú tvorbu pracoviska. Výsledný profil kvality preukazuje, koľko výstupov z 25 sú svetovej kvality, významnej medzinárodnej kvality, medzinárodnej kvality, národnej kvality alebo majú „nulovú“ kvalitu.

Výsledky hodnotenia tak môžu pomôcť napríklad aj budúcim študentom či zamestnancom pri kvalifikovanom výbere vysokej školy či výskumného pracoviska. Aktuálne zverejnené výsledky profilov kvality budú zohľadnené v rozpise dotácie na verejných vysokých škôl od roku 2024. Výsledné profily kvality sú verejne dostupné na https://ver.cvtisr.sk/.

„Ak sa zohľadní množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa vynakladajú na financovanie vedy a výskumu na Slovensku, tak výsledky hodnotenia svedčia o tom, že nie je pravdou, že by slovenská veda a výskum boli nekvalitné. Ak sa však do financovania vedy a výskumu investuje viac prostriedkov, tak je veľký potenciál na zlepšenie kvality,“ uvádza štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo M. Fedák.

Hodnotenie výstupov bolo realizované formou peer-review, to znamená, že každý výstup bol prečítaný a prediskutovaný členmi expertnej hodnotiteľskej komisie s cieľom vyhodnotiť samotný obsah výstupu. Podmienkou bolo, že sa na celkovom výsledku musela zhodnúť celá komisia, nie iba jednotlivý hodnotiteľ.

Prvýkrát v histórii Slovenska sa podarilo zostaviť komisie hodnotiteľov z tak významných zahraničných inštitúcií. Hodnotiteľské komisie pozostávali zo 165 hodnotiteľov zo 66 inštitúcií 19 krajín sveta (napr. Princeton, McGill, Melbourne, Cambridge, TU München, ETH Zürich, Paris-Saclay, Sapienza,). Hodnotiteľov vyberala Rada pre periodické hodnotenie, pričom výber a práca hodnotiteľov prechádzali prísnou kontrolou konfliktov záujmov.

Proces periodického hodnotenia bol realizovaný formou výzvy, ktorú zverejnilo ministerstvo školstva 2. mája tohto roku. Výzva bola súčasťou reformy Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR s celkovou alokáciou 9,4 mil. eur. Hodnotenie vedeckých prác prebiehalo v komisiách počas septembra až decembra.

Do výzvy sa zapojilo 308 žiadateľov - Verejné vysoké školy (VVŠ), Verejné výskumné inštitúcie (SAV). Komisie vyhodnotili celkovo 7 700 vedeckých prác. Súčasťou hodnotenia inštitúcií bolo aj 10 036 zamestnancov, ktorí museli splniť podmienku zaradenia do periodického hodnotenia, napr. že zamestnanec musel byť zamestnaný na 100 % úväzok na VVŠ v trvaní minimálne 48 mesiacov kumulatívne počas hodnoteného obdobia 2014-2019.

„Obzvlášť si ceníme, ako pozitívne zhodnotili prístup a komunikáciu zamestnancov MŠVVaŠ SR jednotliví žiadatelia. Vzájomná komunikácia medzi ministerstvom a hodnotenými vedeckými pracoviskami bola nadmieru efektívna a produktívna, o čom svedčia aj výsledky dotazníka spätnej väzby. 90 % respondentov uviedlo, že online webináre, ktoré pripravili zamestnanci rezortu školstva na podávanie žiadostí, boli pre žiadateľov užitočné a taktiež až 88 % opýtaných uviedlo, že pripravené manuály a smernice k podávaniu žiadostí vnímali ako užitočné a informatívne. Vďaka tejto spolupráci sme vedeli uskutočniť historicky prvé hodnotenie kvality úrovne vedeckej činnosti,“  dopĺňa M. Fedák.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva. Upravuje ho § 26aa 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Hodnotenie je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 8 a týka sa reformy 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu.

„Hodnotenie vedeckého výkonu je prelomovou udalosťou, keďže vysoké školy a výskumné inštitúcie získavajú spätnú väzbu na základe kvalitatívneho hodnotenia od renomovaných, prevažne zahraničných odborníkov, ktorí nemajú väzby na domáce subjekty. Získavame tak možnosť objektívne rozlíšiť a následne aj cielene podporovať vedecké tímy s najväčším potenciálom rozvoja,“ dodal Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR.

Ďalšie periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti bude v roku 2026 a  bude rozšírené aj na hodnotenie výskumnej infraštruktúry a spoločenského dopadu.