Leto s nápadom TU - univerzitná letná škola

21.05.2010

Technická univerzita v Košiciach sa snaží priblížiť študentom stredných škôl univerzitný život, ako aj sprístupniť vedu a jej aplikovateľnosť v praxi. V myslení najmladšej generácie a talentovanej mládeže prebudiť záujem o rozširovanie svojich obzorov v metropole vzdelávania a výskumu východného Slovenska a hľadanie ciest k riešeniu vedeckých záhad a objavov v našich laboratóriách a u našich partnerov. Zámerom je priblížiť študentom SŠ súčasné vedecké poznatky spôsobom primeraným ich veku a záujmom. Zoznámiť ich s organizačnou štruktúrou, vyučovacím procesom a vedeckým výskumom na Technickej univerzite v Košiciach a v partnerských organizáciách.
Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, a jeho trvanie je v období 1.9.2009 – 31.8.2012.

Termín realizácie 1. ročníka univerzitnej letnej školy „Leto s nápadomTU“: 16. – 27. august 2010
Cieľ projektu – nájsť odpovede na otázky:

  • Ako zlepšiť vzťah mladého človeka k vede a výskumu?
  • Ako zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry na univerzite a u partnerov?
  • Ako prebudiť záujem nájsť cestu k riešeniu vedeckých záhad a objavov?
  • Ako zvýšiť úroveň vedomostí a ako naštartovať kariéru študentov?

Cieľová skupina: študent strednej školy 1.-3. ročníka, z regiónu východného Slovenska

Počet zúčastnených študentov v prvom roku projektu: 30

Program:
Univerzitná letná škola sa bude realizovať počas 10 pracovných dní, z toho:

  • 5 dní na pôde TUKE v gescii jednotlivých fakúlt, ktoré budú zabezpečovať teoretický výklad o činnosti a výskume na jej pracoviskách, resp. prehliadky a ukážky v jednotlivých laboratóriách a pracoviskách;
  • 5 dní v partnerskej inštitúcii, ktorej zameranie a činnosť vyplýva zo spolupráce s fakultou, a ktorú navrhuje fakulta, prostredníctvom exkurzií s možnosťou priameho kontaktu s riadiacim, pracovným a výskumným procesom podniku.

Program je definovaný na jednotlivých fakultách TUKE pod záštitou nominovaných garantov. Projekt má charakter denného tábora so zabezpečeným stravovaním. Študenti budú rozdelení do skupín, každá z nich má po celú dobu trvania projektu animátora z radov študentov, ktorý bude detailne oboznámený s obsahom a priebehom prednášok a celého vopred definovaného programu. Aktivity sú naplánované v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Prihlasovanie: výber strednej školy na základe odporúčania Odboru školstva KSK (podľa vykazovanej vedecko-výskumnej činnosti, domácich a zahraničných aktivít, vedeckých publikácií, účastí a úspešnosti študentov na ŠVOČ, atď.), ktoré budú sami nominovať účastníkov z radov študentov – nepriame prihlasovanie.

leto_snapadom_430x130px.jpg