Letná školička ľudovej kultúry

01.09.2019

Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať Letnú školičku ľudovej kultúry pre našich najmenších krajanov. Letnej školičky sa počas jej 5. ročníka zúčastnili tanečníci a tanečníčky z Kanady, USA, Írska, Veľkej Británie, Španielska, Belgicka, Francúzska, Nemecka a Estónska, a to vo veku 2 – 8 rokov. Práca s takými malými tanečníkmi je špecifická, práve tu však vieme využiť naše bohaté skúsenosti v práci s tradičnou kultúrou a jej využitím pre motiváciu krajanských detí k záujmu o slovenčinu a Slovensko.

Súčasťou školičky boli aj tvorivé dielne, v ktorej si v Dielni ľudových remesiel SOS deti vyrobili čelenky, motýliky a maľovali vlastné šatky, všetko motivované prvkami tradičnej kultúry slovenských regiónov. Výstupom školičky bol program pre rodičov, starých rodičov a známych. Odbornou garantkou školičky je etnologička PhDr. Zuzana Drugová, dielničky ľudových remesiel viedla Magda Slivková. Touto cestou by sme sa radi poďakovali Stredoslovenskému osvetovému stredisku za poskytnuté priestory a všestrannú spoluprácu.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Letnej školičky ľudovej kultúry.

21. 8. 2019

PhDr. Zuzana Drugová

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/letna-skolicka-ludovej-kultury-11380.html