Letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení

17.07.2019

Na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prebieha od 15. do 18. júla 2019 letná škola zameraná na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení. Jej hlavnou náplňou je získať zručnosti v zbere a spracovaní dát získaných leteckým laserovým skenovaním. Letnú školu navštívi 28 účastníkov zo Slovenska a Česka, doktorandov, študentov magisterského stupňa, odborných asistentov, ale aj firiem a inštitúcií pôsobiacich v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a spracovania digitálnych geografických dát.

Lektorovanie v rámci letnej školy zabezpečujú pozvaní hostia zo zahraničia v rámci projektu „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“ a programu Erasmus+. Pozvanie prijala profesorka Helena Mitášová z Univerzity v Severnej Karolíne (USA), ktorá je špičkovou osobnosťou v oblasti modelovania prírodných javov v geografickom informačnom systéme a podporovateľka myšlienky voľne šíriteľného kódu (open-source). Jej prednáška sa zaoberá modelovaním dynamickej, neustále sa meniacej krajiny, jej vyjadrení metódami 3D a 4D vizualizácie. Uvedenú tému predstaví nielen virtuálnym ale aj hmatateľným spôsobom prostredníctvom systému Tangible landscape (Krajina na dotyk), ktorého vývoj sama dlhodobo vedie. Ústav geografie PF UPJŠ ho v spolupráci s ňou zostavil a viackrát predstavil na Noci výskumníkov v Košiciach alebo Dni otvorených dverí UPJŠ v Košiciach. Pre zachytenie stavu krajiny vo veľmi vysokom rozlíšení a jej digitálne modelovanie sa dnes využíva najmä laserové skenovanie. Touto technológiou vzniká veľký objem dát, ktorých efektívnemu a rýchlemu spracovaniu sa venuje Dr. Martin Isenburg z Nemecka - zakladateľ firmy rapidlasso GmbH. Dr. Isenburg prijal pozvanie ako hlavný vývojár softvéru LAStools, ktorý výrazne zjednodušuje a  urýchľuje prácu s masívnymi lidarovými dátami a účastníci letnej školy ho budú používať.

Ďalšie informácie nájdete na webe Ústavu geografie PF UPJŠ alebo v tlačovej správe.

Celý program nájdete na tomto mieste.

O letnej škole zameranej na mapovanie a modelovanie dynamiky krajiny vo vysokom priestorovom rozlíšení informovali aj média:

- KOŠICE:DNES
- na webe ŠKOLSKÉ
- alebo v reportáži v Správach RTVS (utorok 16. júla 2019, o 19. hodine a 40 minúte)

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktuality/letna-skola-mapovanie-krajiny-UG-PF-jul-2019/