JAŠÍKOVE KYSUCE 2022

03.10.2022

Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci – hlavný organizátor

Spolok slovenských spisovateľov – odborný garant súťaže
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Slovenské centrum PEN
Kysucká kultúrna nadácia

 

Spoluorganizátori:

Mesto Turzovka

 

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

 

M e d i á l n i   p a r t n e r i:

KYSUCE - Nezávislý týždenník Kysučanov

MY - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región

DOTYKY -  časopis pre mladú literatúru a umenie

OROL TATRANSKÝ - Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

KTV - Kysucká televízia

mojeKysuce.sk

 

vyhlasujú:

 

Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE 2022
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte knižne nepublikovali.

 

            Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webovej stránke www.jasikovekysuce.sk  v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu.

 

Termín uzávierky:

            Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2022. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v dňoch 1. - 2. decembra 2022. Pozvánky na vyhodnotenie s konkrétnym termínom dostanú finalisti, ktorých vyberie odborná porota.

 

Podmienky súťaže:

      Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 10 do 35 rokov svojimi krátkymi prózami:

  1. Kategória próza - dospelí od 18 do 35 rokov
  2. Kategória próza - mládež od 10 do 18 rokov
  3. Kategória esej - dospelí od 23 do 35 rokov

 

  V prípade, že súťažné texty nedosiahnu požadovanú úroveň, porota ceny neudelí.

 

Súťažiaci zašlú svoje príspevky elektronickou poštou na e-mail: jasik@kniznica-cadca.sk v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) a Open Office  (nie vo formáte PDF). Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom, sa nepovažujú za relevantný textový podklad.

Súťažiaci, ktorí spĺňajú určenú vekovú kategóriu - mladí prozaici od 10 do 35 rokov, môžu zaslať jednu poviedku (rozsah poviedky max.10 normostrán formátu A4). Literárni historici, začínajúci vedci a kritici zašlú jednu esej (rozsah eseje max. 5 normostrán formátu A4).  

            So súťažným príspevkom je potrebné zaslať okrem mena a priezviska autora i stručný životopis, miesto bydliska, vek a telefónne číslo, prípadne aj autocharakteristiku.

Súťažiaci poskytnutím svojich osobných údajov udeľuje súhlas s ich využitím na účel organizačného zabezpečenia súťaže „Jašíkove Kysuce“ po dobu jej trvania.

            Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže (prezenčná listina, diplom a iné).

 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj.

zdroj: Mgr. Helena Pagáčová - koordinátor KVČ
Kysucká knižnica v Čadci
17. novembra 1258
022 01 Čadca
Mobil: 0915 572 254