Informácia o prijímacom konaní na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

18.05.2020

V zmysle zákona č. 93/2020, § 108 e, odst. 3, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a  ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, upravujeme termíny, podmienky a organizáciu prijímacieho konania  pre akademický rok 2020/21 nasledovne: 

 

Termíny prijímacieho konania do dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe Fyzioterapia

Bakalársky stupeň: 16. – 17. 6. 2020 – písomný test a skúška telesnej zdatnosti  sa budú konať v jeden deň podľa podrobného harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.

Magisterský stupeň: 17. 6. 2020 – písomný test

podľa  harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.

 

Termíny prijímacieho konania do dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe Urgentná zdravotná starostlivosť

18.6. 2020 – písomný test a skúška telesnej zdatnosti sa konajú v jeden deň podľa podrobného harmonogramu a za dodržania protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR, ktoré budú tvoriť prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.

Pri registrácii, v deň konania prijímacích skúšok, je uchádzač povinný predložiť: pozvánku, občiansky preukaz, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, resp. materiály nepriložené k prihláške na vysokoškolské štúdium  (potvrdenie lekára,  životopis), čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač vie plávať (vzhľadom k mimoriadnej situácií sa plávanie ako časť prijímacej skúšky neuskutoční).

Náhradný termín prijímacích pohovorov 29.6. 2020

Pre uchádzačov, ktorým vážne okolnosti (zdravotný stav, prijímacie pohovory na inej vysokej škole) nedovolia zúčastniť sa pohovorov v riadnom termíne. O náhradný termín prijímacích pohovorov je potrebné písomne požiadať dekanku FZ SZU najneskôr do 22. 6. 2020, pričom je potrebné uviesť dôvod žiadosti a doložiť napr. lekárske potvrdenie, pozvánku na pohovory na inú školu a pod.

 

Uchádzači o štúdium do dennej a externej formy štúdia v študijnom odbore a programe Ošetrovateľstvo a dennej formy štúdia v študijnom odbore a programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve budú na štúdium prijatí bez prijímacích pohovorov.

 

Zasadnutie Prijímacej komisie  FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa uskutoční 30. 6. 2020. 

Po zasadnutí prijímacej komisie budú uchádzačom zaslané rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium na FZ SZU.

Na prijímacie pohovory budú uchádzači pozvaní pozvánkou, v ktorej bude uvedený termín konania, miesto a čas registrácie, ako aj pokyny k vykonaniu predmetných častí prijímacích pohovorov spolu s postupom na dodržanie všetkých protiepidemiologických opatrení.

Zdroj: https://fzszu.sk/blog/2020/05/14/prijimacie-skusky/