Fotosúťaž a výstava „Dobrovoľníctvo cez objektív“

15.03.2011

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci
s občianskym združením C.A.R.D.O. a Centrom dobrovoľníctva vyhlasujú
k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 fotografickú súťaž na tému
dobrovoľníctvo.
Zapojte sa a pomôžte nám zviditeľniť dobrovoľníctvo na Slovensku!
Najlepšie fotografie budú vystavované v rôznych mestách Slovenska v rámci putovnej
výstavy Dobrovoľníctvo cez objektív od mája do decembra 2011. Vernisáž výstavy sa
uskutoční 6.mája 2011 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Autori/ky troch najlepších fotografií získajú darčekové poukážky v hodnote v hodnote 300,
200 a 100 EUR na nákup elektroniky. Ceny za víťazné fotografie budú odovzdané na
vernisáži.
Podmienky fotosúťaže:
 Súťaže sa môžu zúčastniť všetci milovníci fotografie a priaznivci dobrovoľníctva, amatéri aj profesionáli.
 Spracovanie témy je voľné, predstavivosti sa medze nekladú. Fotografie môžu byť upravované podľa Vášho
uváženia.
 Do súťaže môžete prihlásiť iba jednu fotografiu, ktorá do termínu jej prihlásenia nebola inak ocenená.
 Povinnou súčasťou fotografie sú údaje o autorovi/ke (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), popis
fotografie (kde a kedy bola zhotovená a kto/čo je na nej zobrazený/é).
 Fotografie spolu s údajmi posielajte v najvyššej možnej kvalite, vo formáte jpeg alebo tiff na e-mailovú
adresu s.hroncokova@cardo-eu.net do 31.marca 2011.
 Päťčlenná porota, zložená z profesionálov z oblasti dobrovoľníctva a fotografie vyberie 12 najlepších
fotografií , ktoré budú vystavované na putovnej výstave. Vyhlási tiež 3 víťazné fotografie, ktorých
autori/ky budú odmenení.
 Posudzovať sa bude technická kvalita fotografie, ale najmä schopnosť fotografa/ky zobraziť tematiku
dobrovoľníctva.
 Výsledky súťaže budú zverejnené na www.europskyparlament.sk, www.cardo-eu.net a na
www.dobrovolníctvo.sk najneskôr 30.apríla 2011.
 Autor/ka fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a
že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií.
 Organizátori si vyhradzujú právo na archiváciu súťažných fotografií a ich verejné vystavovanie.
 Organizátori si tiež vyhradzujú právo z vážnych dôvodov súťaž zrušiť.
 Prihlásením do súťaže autor/ka vyjadruje súhlas s tým, aby fotografiu použila Informačná kancelária EP,
C.A.R.D.O a Centrum dobrovoľníctva pri informovaní a propagácii svojich podujatí, napr. na internetovej
stránke alebo v tlačených publikáciách. Fotografie prihlásené do súťaže nebudú použité na komerčné
účely.
 Prihlásením do súťaže autor/ka súhlasí s podmienkami súťaže.

Kontakt: Soňa Hrončoková, C.A.R.D.O., email: s.hroncokova@cardo-eu.net, tel: 02/54430427