Formulár na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl 2023

15.11.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné prostredníctvom formulára zasielať návrhy kandidátov na členov správnych rád Prešovskej univerzity v Prešove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline. Návrhy sa môžu predkladať od 15. novembra 2023 do 20. decembra 2023.

Subjekty oprávnené predkladať návrhy (navrhovateľ)
Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva

 právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, (definícia tu)
 obce,
 samosprávne kraje,
 Slovenská akadémia vied,
 verejné výskumné inštitúcie
 ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,
 reprezentatívne združenia zamestnávateľov,
 múzeá,
 galérie,
 divadlá.
Všeobecné predpoklady a podmienky na kandidátov (navrhovaná osoba)
Členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady
Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby (definícia závislej osoby tu).

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

Nezlučiteľnosť člena správnej rady verejnej vysokej školy s funkciami uvedenými vyššie bude potrebné aby kandidát preukázal v prípade, že bude vybraný a navrhnutý na vymenovanie, t.j. v čase vymenovania do funkcie.

Formulár na predkladanie návrhov
Návrhy sa predkladajú to prostredníctvom vytvoreného elektronického formuláru, ktorý je dostupný tu - FORMULÁR

Návrhy kandidátov na členov správnych rád verejnej vysokej školy podáva a vypĺňa navrhovateľ (subjekt oprávnený predkladať návrhy) prostredníctvom štatutárnej osoby alebo ním poverený zamestnanec alebo zastupujúca osoba – pre účely formulára tzv. kontaktná osoba, ktorá poverenie potvrdí priložením prílohy (scan dokumentu - vlastnoručne podpísané poverenie na podanie návrhu na kandidáta na člena správnej rady). Dokument v prílohe vyžaduje vlastnoručný podpis štatutárnej osoby bez potreby notárskeho overenia. 

Bližšie informácie k vyplneniu formulára sú uvedené a k dispozícii nižšie v súboroch na stiahnutie s názvom „Inštrukcie k vyplneniu formulára“

Bližšie informácie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s vymenovaním členov správnej rady verejnej vysokej školy sú uvedené na stiahnutie nižšie  v súboroch na stiahnuties názvom „GDPR_Informácia pre dotknuté osoby – navrhovaná osoba“ a „GDPR_Informácia pre dotknuté osoby – štatutár_kontaktná osoba“

Prípadné otázky a nezrovnalosti posielajte na spravneradyVS@minedu.sk

Súbory na stiahnutie nájdete TU: https://www.minedu.sk/formular-na-predkladanie-navrhov-kandidatov-na-clenov-spravnych-rad-verejnych-vysokych-skol-2023/