Fakulta biotechnológie a potravinárstva opäť privítala záujemcov o štúdium

12.02.2020

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v piatok 7.2.2020 opäť privítala študentov stredných škôl z celého Slovenka aj zo zahraničia na pôde univerzity a v rámci Dňa otvorených dverí im sprostredkovala prehliadku jednotlivých katedier fakulty.

Záujemcovia o štúdium sa najskôr stretli v Z1 prednášaní, kde im prodekanka pre vzdelávanie predstavila možnosti štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, priblížila im jednotlivé akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, možnosti absolvovania zahraničných stáží počas štúdia na fakulte, úzke prepojenie fakulty s praxou, s konkrétnymi zmluvne zaviazanými firmami, a to formou praktickej prípravy, ktorá je súčasťou študijných plánov našich študentov a ktorá sa prejavuje aj dobrou uplatniteľnosťou absolventov FBP v praxi.

Záujemcom o štúdium sa predstavili aj zástupcovia študentského spolku Pasteur a ponúkli im pomocnú ruku nielen počas prvých dní na fakulte ale aj v rámci ďalších aktivít, ktoré ich ako budúcich vysokoškolákov čakajú.

Súčasťou Dňa otvorených dverí na FBP bola aj návšteva Výskumného centra AgroBioTech, kde im p. riaditeľka pútavou formou predstavila výskumné zameranie centra, aktuálne riešené projekty a stredoškoláci mali aj možnosť vidieť prístrojové vybavenie jednotlivých laboratórií.

Ďalej prehliadka pokračovala na jednotlivých katedrách FBP, kde im naši kolegovia predstavili edukačné aj výskumné zameranie jednotlivých katedier, stredoškoláci mali možnosť sa pýtať, diskutovať a aj ochutnať pre nich upečené obohatené chlebíky s prídavkom orechov a tekvice a keksíky s mätou, medovkou, zázvorom a citrónom.

Ďalší deň otvorených dverí na Fakulte biotechnológie a potravinárstva je naplánovaný na 27. marca 2020.

Zdroj: https://fbp.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/fakulta-biotechnol%C3%B3gie-a-potravin%C3%A1rstva-op%C3%A4%C5%A5-priv%C3%ADtala-z%C3%A1ujemcov-o-%C5%A1t%C3%BAdium/