EU v Bratislave pripravila Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na univerzite

12.02.2018

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 8. a 9. februára v priestoroch univerzity (8. februára v priestoroch PHF v Michalovciach a 9. februára v priestoroch EU v Bratislave a PHF v Košiciach) záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného dňa pre uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave im boli predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Jednotlivé fakulty si pre záujemcov pripravili vlastný program, ktorý zahŕňal prednášky a priame diskusie s predstaviteľmi fakúlt a zástupcami študentov, v ktorých sa mohli bližšie oboznámiť s ponúkanými študijnými programami a životom na fakultách.

Na svojich siedmich fakultách ponúka univerzita 19 študijných programov na 1. stupni štúdia, z toho je študijný program Ekonómia a právo organizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a študijný program Ekonomika a manažment podniku je vyučovaný aj v anglickom jazyku.

Novinkou tohtoročného informačného dňa boli odborné prednášky na rôzne témy, ktoré vzbudili veľký záujem uchádzačov vidieť a počuť, ako to prebieha na prednáškach na vysokej škole.

Počas informačného dňa boli odprezentované aj študijné programy v cudzích jazykoch, ktoré sú vyučované na univerzite v spolupráci s partnerskými univerzitami z celého sveta a taktiež program ERASMUS+, ktorý má každoročne medzi návštevníkmi informačného dňa obrovský ohlas.

Na informačnom dni boli prostredníctvom Bratislavskej Business School prezentované aj prípravné kurzy na prijímacie skúšky z predmetu anglický jazyk.

Informačného dňa sa na EU v Bratislave, Košiciach a Michalovciach zúčastnilo cca 2000 uchádzačov.

Tento rok sa prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia uskutočnia 11. až 15. júna 2018 bez možnosti náhradného termínu. Prihlášky je potrebné poslať do 31. marca 2018, pričom je možné podať prihlášku aj na viacero fakúlt. Poplatok pri podaní prihlášky iba v tlačenej verzii je 40,- €, pri prihláške v elektronickej aj tlačenej forme je 32,- €.

Prax dokazuje, že absolventi EU v Bratislave sa dobre uplatňujú na trhu práce v SR, aj v zahraničí. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. O absolventov, resp. ich životopisy, sa podľa portálu Profesia.sk zamestnávatelia zaujímajú najviac zo všetkých verejných vysokých škôl v SR.

Absolventi univerzity pôsobia najmä v bankovej sfére, inštitúciách finančného trhu, medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, investičných spoločnostiach a fondoch, centrálnych orgánoch štátnej správy, obchode, marketingu, či v subjektoch cestovného ruchu, ďalej ako ekonómovia – informatici vo výrobných a obchodných firmách, či finančných inštitúciách, v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/eu-v-bratislave-pripravila-informacny-den-pre-uchadzacov-o-studium-na-univerzite-2018