EU v Bratislave má novú fakultu

03.06.2010

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov zriadil od 1. júna 2010 Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Fakulta vznikla ako reakcia na súčasné potreby trhu práce, ktorý si vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s vynikajúcou znalosťou jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a so znalosťami z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta bude zabezpečovať výučbu v študijnom programe Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.

Absolvent fakulty bude ovládať dva cudzie jazyky, bude mať základné teoretické vedomosti z jazykovedy, bude disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách tlmočenia, nadobudne všeobecnú kulturologickú kompetentnosť, bude poznať rôzne kultúrne dimenzie a bude disponovať potrebnými poznatkami z ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Absolventi sa uplatnia na pracovných pozíciách v multikultúrnom a multijazykovom prostredí, v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach, ako aj v medzinárodných a domácich organizáciách a inštitúciách.

Zriadenie siedmej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave odsúhlasil Akademický senát EU v Bratislave na zasadnutí 31. marca 2010.