Erytropoetínový receptor a nádorová bunka

27.09.2022

Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ v Košiciach pod vedením doc. RNDr. Petra Solára, PhD. rieši už niekoľko rokov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, Biomedicínskym centrom a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity v Ľubľane problematiku erytropoetínového receptora a jeho úlohy v nádorových bunkách.

Hlavnou úlohou erytropoetínu a jeho receptora je stimulácia krvotvorby. Prítomnosť receptora pre erytropoetín však bola potvrdená aj v niektorých typoch normálnych buniek, ako aj v bunkách rôznych typov nádorov, čo naznačuje, že erytropoetín by sa mohol podieľať na regulácii aj iných procesov v bunke ako je tvorba červených krviniek. Prítomnosť receptora pre erytropoetín bola pozorovaná aj v bunkových líniach ľudského mamárneho adenokarcinómu, taktiež aj v prípade pacientov s rakovinou mliečnej žľazy, pričom jeho hladina korelovala s odpoveďou pacientov na liečbu tamoxifénom.

Cieľom experimentov riešiteľskej skupiny doc. RNDr. Petra Solára, PhD. je preto mapovanie hladiny erytropoetínového receptora v nádorovom tkanive mliečnej žľazy a zisťovanie jeho funkčnosti vo vybraných bunkových líniach ľudského mamárneho adenokarcinómu ako aj testovanie úlohy takéhoto receptora v odpovedi na rôzne druhy terapii, hlavne však na terapiu paklitaxelom a tamoxifénom. Predpokladáme, že pochopenie súvislosti medzi hladinou erytropoetínového receptora a paklitaxelovou, resp. tamoxifenovou rezistenciou by mohlo prispieť k zvýšeniu účinnosti samotných terapií a tak pomôcť samotným pacientom.

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/21963/