Ekológ z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove ako jediný reprezentoval Slovensko na významnom podujatí na Kaukaze

19.08.2019

Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove znova úspešne prispela k poznaniu biodiverzity Kaukazu, spropagovala riešené projekty, katedru, fakultu aj univerzitu na medzinárodnom podujatí v centrálnom Veľkom Kaukaze v Gruzínsku, kde nadviazala nové kontakty a vytvorila podmienky pre zapojenie sa do ďalších medzinárodných projektov.

 

Aktivity prešovských ekológov z FHPV PU na Kaukaze, podporené spočiatku projektom ITMS: 26110230119, neskôr projektom Medzinárodného Vyšehradského fondu č. 21810533, neprinášajú iba objavy nových druhov pre vedu (z ktorých niektoré boli publikované, iné sú v procese opisovania) a ďalšie výsledky, ktoré sú a budú publikované v renomovaných časopisoch. Priniesli aj nové kontakty, možnosti medzinárodnej spolupráce a participácie na medzinárodných projektoch.

V júli tohto roku sa člen Katedry ekológie FHPV PU doc. Mgr. Peter Manko, PhD. na pozvanie organizátorov z Ilia State University (Tbilisi, Gruzínsko) zúčastnil akcie BioBlitz - Kazbegi, Gruzínsko, 2019. Toto podujatie je jedným zo série "bleskových" prieskumov biodiverzity vybraného územia*. Zúčastnilo sa ho 25 odborníkov z Nemecka (Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn; Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Forest Inventory and Remote Sensing, Göttingen), 25 vedcov a študentov z Gruzínska (Ilia State University, Tbilisi) a jediný pozvaný zástupca Slovenska (Katedra ekológie FHPU PU). Druhej fázy sa zúčastnili aj ďalší kolegovia z Francúzska a Maďarska.

Prieskum biodiverzity Národného Parku Kazbegi a jeho okolia, najmä v regióne Mccheta-Mtianeti, sa počas necelých dvoch júlových týždňov sústredil najmä na flóru, terestrické a vodné bezstavovce. Jednotlivé tímy vykonávali prieskum relatívne nezávisle, vzhľadom na ekologické nároky študovaných taxonomických skupín. Doc. Mankovi sa napriek premenlivému počasiu podarilo odobrať vzorky z približne sedemdesiatich lokalít, z ktorých niektoré sa nachádzali v nadmorskej výške viac ako 3000 metrov nad morom, priamo pod ľadovcami a snehovými poliami štvortisícoviek aj dominanty tohto regiónu, hory Kazbeg.

Okrem samotného zberu materiálu pre ďalší výskum sa v rámci tohto podujatia konali série prednášok a prezentácií. Popri príspevkoch venovaných samotnej bodiverzite a jej výskumu v rámci podujatia prebehla prezentácia projektu KEGA č. 005PU-4/2019 (Vedecká výučba v ekologickom vzdelávaní: kolaboratívny prístup "Terén - Laboratórium - Aplikácia"), jeho cieľov, metodologických prístupov a predbežných výsledkov. Myšlienka projektu oslovila participujúcich kolegov a preto boli metodologické prístupy vedeckej výučby realizované a prezentované v praxi so skupinami kolegov z Gruzínska, Nemecka, Francúzska a gruzínskych študentov z Ilia State University v Tbilisi. Výsledky doterajšieho výskumu skupiny prešovských ekológov a realizované projekty boli dobrým základom pre diskusie o ďalších spoločných podujatiach a medzinárodných projektoch. Veríme, že sa spoločným úsilím zainteresovaných strán podarí dosiahnuť udržateľnosť výskumu v oblasti Kaukazu, ale tiež prispieť k úspešnosti univerzity pri získavaní medzinárodných projektov a k skvalitneniu vedecko-výskumných výstupov pracoviska.

V rámci terénnych a laboratórnych prác realizovaných formou vedeckej výučby sme získali a vytriedili hodnotný biologický materiál, ktorý bol na základe dohody legálne prevezený na pôdu Prešovskej univerzity. V laboratóriách Katedry ekológie a partnerských zahraničných inštitúcií v spolupráci s kolegami a študentmi prebehne v rámci realizácie menovaného projektu KEGA jeho determinácia. Výsledkom budú hodnotné publikácie, ktoré sa spolu s výsledkami získanými vďaka projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu č. 21810533 stanú súčasťou výsledkov riešenia týchto projektov.

Participácia na podujatí bola možná vďaka podpore projektu KEGA č. 005PU-4/2019. Veľká vďaka patrí aj organizátorom (najmä doc. Levan Mumladze a prof. David Tharkhnishvili), ktorí z prostriedkov grantu 01DK17048 (German Federal Ministry of Education and Research/Bundesministerium für Bildung und Forschung Dienstsitz , www.bmbf.de) zabezpečili ubytovanie v hoteli Kazbegi patriacemu univerzite (Ilia State University, Alpine Ecology Institute), dopravu z Tbilisi do Stepantsmindy, ako aj prenajatie automobilu pre presuny pri terénnych prácach.

 

* BioBlitz je udalosť, ktorá sa zameriava na  identifikáciu čo najväčšieho počtu druhov v určitej oblasti počas krátkeho časového obdobia. Na BioBlitz-e obvykle spolupracujú vedci, rodiny, študenti, učitelia a iní členovia komunity, aby získali prehľad o biodiverzite danej oblasti. V rámci týchto podujatí sú zároveň prezentované projekty mapovania biodiverzity, informácie o biodiverzite, metódach jej výskumu a podobne.

 

doc. Mgr. Peter Manko, PhD.

Ing. Jozef Oboňa, PhD.

Katedra ekológie FHPV PU

V médiách:

http://www.teraz.sk/slovensko/presovsky-ekolog-p-manko-reprezentov/409357-clanok.html

https://presov.korzar.sme.sk/c/22176097/presovsky-ekolog-sa-zucastnil-vyskumu-na-kaukaze.html

https://pis.sk/clanok/18132/presovsky_ekolog_ako_jediny_reprezentoval_slovensko_na_vyznamnom_podujati_na_kaukaze.html

https://www.dobrenoviny.sk/c/169106/presovsky-ekolog-manko-reprezentoval-slovensko-na-kaukaze

https://www.enviroportal.sk/clanok/presovsky-ekolog-p-manko-reprezentoval-slovensko-na-kaukaze

https://www.dalito.sk/jediny-slovak-ktory-bleskovo-pocital-druhy-na-kaukaze/

https://www.24hod.sk/presovsky-ekolog-p-manko-reprezentoval-slovensko-na-kaukaze-cl694483.html

Zdroj: https://www.unipo.sk/aktuality/33109/