Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

09.06.2020

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva  UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky od 15.júna do 15. augusta 2020  v nasledovnom rozsahu : 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

- Sociálna práca
- Sociálne služby a poradenstvo
 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

- Ošetrovateľstvo
 

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

- Sociálna práca
 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

- Aplikovaná sociálna práca
- Sociálne služby a poradenstvo
 
Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

- Aplikovaná sociálna práca
 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Zdroj: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/505-dodatocne-prijimacie-konanie-na-studijne-programy-fsvaz-ukf-v-nitre-na-akademicky-rok-2020-2021