Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave - Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na Katedre bábkarskej tvorby – aktualizácia

23.04.2020

Informácie pre prihlásených uchádzačov o štúdium.

Odložené talentové prijímacie skúšky na Katedru bábkarskej tvorby DF VŠMU budú prebiehať dištančnou formou.

Vzhľadom k uvedenej forme prijímacích skúšok DF VŠMU pristúpila k zmene podmienok talentových prijímacích skúšok na Katedru bábkarskej tvorby v moduloch Bábkoherectvo, Bábkarská réžia a dramaturgia, Bábkarská scénografia atechnológia,a upravila požiadavky na uchádzačov.

Pôvodný rozsah a obsah talentových prijímacích skúšok sa v jednotlivých moduloch mení nasledovne:

Modul Bábkoherectvo

Prijímacie skúšky budú prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú hodnotené zaslané domáce práce bez prítomnosti alebo nutnosti komunikácie s uchádzačom. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční formou online pohovorov v termíne 1. -3. júna 2020

Zadania domácich prác pre 1. kolo talentových prijímacích skúšok:

Portfólio obsahujúce

• motivačný list vypracovaný s cieľom predstaviť záujem uchádzača o štúdium na KBT,

• zoznam doterajších umeleckých aktivít, napr. absolvované workshopy, semináre, realizované divadelné projekty a iné umelecké aktivity a záujmy.

Recenzia na inscenáciu uvedenú v profesionálnom bábkovom divadle alebo v nezávislom divadle v rozsahu max. 2 normostrán.

Videonahrávka obsahujúca

• kreatívny výstup z akejkoľvek oblasti, v ktorom uchádzač predvedie niečo osobité a zvláštne, čo vystihuje jeho osobnosť a to, v čom je špecifický (rozsah 1 sekunda až 1 minúta)

• etuda s bábkou resp. predmetom, materiálom (rozsah maximálne 2 minúty)

• báseň od slovenského alebo svetového autora so zameraním na detského diváka / (rozsah maximálne 1 minúta)

• pieseň podľa vlastného výberu (maximálny rozsah 1 minúta)

Všetky tieto materiály je potrebné poslať do 1. 6. 2020 elektronicky na adresu kecskesova@vsmu.sk, videonahrávky cez youtube kanál v privátnom režime a mailom poslaťlink aj s heslom na otvorenie videa.

Výsledky prvého kola talentových prijímacích skúšok zverejní Katedra bábkarskej tvorby do 15. júna 2020 na webovej stránke školy.Zároveň bude informovať každého uchádzača elektronicky. O formách, spôsobe a časovom harmonograme komunikácie s prijímacou komisiou budú uchádzači, ktorí postúpili do druhého kola, informovaní mailom minimálne dva týždne pred termínom skúšky.

2. kolo bude prebiehať formou videohovoru v dňoch 1. -3. 7. 2020 podľa dohovoreného časového harmonogramu –individuálne s každým uchádzačom ktorý postúpil z 1. kola

Obsahom druhého kola (online formou) bude :

1. Monológ stvárnenýherecky (podľa vlastného výberu, rozsah max. 2 minúty)

2. Improvizovaná etuda so zadanými predmetmi

3. Umenovedný a osobný rozhovor

Modul Bábkarská réžia a dramaturgia

Talentové prijímacie skúšky budú hodnotené na základe vyhodnoteniazaslaných domácich prác k pôvodnému termínu prijímacích skúšok a zaslaných videoprezentácií bez prítomnosti alebo nutnosti komunikácie s uchádzačom.

Požiadavky na doplnenie zaslaných domácich prác:

1. Etuda s ľubovoľným typom bábky (nie predmet) v trvaní maximálne 3 minút. Namiesto etudy je možné nakrútiť krátku autorskú scénku s viacerými bábkami v trvaní maximálne 3 minút.

2. Motivačné video v trvaní maximálne 3 minút s cieľom predstaviť záujem uchádzača o štúdium v module Bábkarská réžia a dramaturgia. Videá môžu byť realizované aj na smartphone, no musia mať dobrú obrazovú a zvukovú kvalitu.

Videá v počte 2 ks (motivačné video, etuda/scénka) je potrebné poslať do 1. 6. 2020 na mailovú adresu kecskesova@vsmu.sk(videonahrávky cez youtube kanál v privátnom režime a mailom poslať link aj s heslom na otvorenie videa).

Modul Bábkarská scénografia a technológia

Talentové prijímacie skúšky budú hodnotené na základe vyhodnotenia zaslaných domácich prác bez prítomnosti uchádzača resp. nutnosti komunikácie s uchádzačom.

Pokyny a úlohy pre uchádzača/uchádzačku


1. Motivačný list (zašlite vo formáte PDF, v rozsahu maximálne 2 normostrán)

• Absolvovaná alebo ešte neukončená stredná škola, výtvarné dramatické alebo iné záujmové vzdelávanie (napr. ZUŠ, výtvarné kurzy, prázdninové alebo iné kreatívne workshopy a pod.).

• Divadelné predstavenia (nie len bábkové), ktoré ste videli a ktoré vás zaujali –veľmi stručne napíšte aj prečo.

• Filmové predstavenia, výstavy, galérie,múzeá, kultúrne pamiatky –tiež uviesť stručne a konkrétne.

• Ako alebo od koho ste sa o Katedre bábkarskej tvorby –konkrétne o module bábkarská scénografia a technológia –dozvedeli a prečo ste sa preň rozhodli.

2. Domáce práce ( výber minimálne 15 –maximálne 30 ks) –nemusia priamo súvisieť so zvoleným študijným odborom

• Plošné výtvarné návrhy, kresby, maľby, ilustrácie, koláže a pod.

• Portréty ajednoduché zátišia vo formáte A2 –ceruzou, uhlíkom alebo rudkou.

• Škice postáv voformáte A4 –ceruzou, uhlíkom, rudkou, prípadne tušom.

• Priestorové objekty /makety, modely, bábky, textilné, drevené, papierové objekty, keramika apod.

• Všetky práce pošlite vo forme fotografií v primeranej kvalite /aj mobilom/ alebo sken. Veľmi stručne napíšte aoznačte, ktoré práce sú samostatné, aktoré napr. školské, prípadne podľa akého zadania asakým názvom.

3. Domáca výtvarná úloha – Carlo Collodi PINOCCHIO /podľa literárnej knižnej predlohy, prípadne divadelnej dramatizácie/

Vytvorte domáce scénografické návrhy:

• Scénografický koncept –(skôr teoreticky stručne popísať ako a akým spôsobom by sa tento titul realizoval: aké bábky, aké vodenie, iluzívny princíp alebo priznaní herci, veľkosť javiska alebo nedivadelný priestor a pod.)

• Storyboard inscenácie –jednoduchý ceruzový schematický scénosled jednotlivých obrazov.

• Návrh scény –jednoduchá priestorová 3D maketa/farebne.

• Návrhy 3 bábok, prípadne 3 kostýmov /farebne –vychádzajúc z vlastného scénografického konceptu.

Všetky 3 úlohy zaslať skomprimované v zložke cez wetransfer.com alebo uschovna.sk, uschovna.cz a pod. –možnosť aj cez Google Disk alebo iný cloud (v tom prípade poslať prístup). Fotografie a skeny posielajte vo formáte JPG alebo PDF, prípadne PNG.

Všetky tieto materiály je potrebné poslať do 1. 6. 2020 elektronicky na adresu kecskesova@vsmu.sk

V prípade otázok týkajúcich sa prijímacích skúšok kontaktujte tajomníčku KBT na tel.čísle: 0905 746 618 alebo mailom na adresu kecskesova@vsmu.sk

Zdroj: https://df.vsmu.sk/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/Prij%C3%ADmacie-sk%C3%BA%C5%A1kyKBT-posl.verzia.pdf