Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

15.01.2019

Deň otvorených dverí - 7.február 2019


Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, rodičia!

Program Dňa otvorených dverí 2019 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do areálov:

- Jesenná 5/Park Angelinum 9
- Šrobárova 2  
- Botanická záhrada UPJŠ – Mánesova 23, časť programu odboru Biológia


DOD začne o 8:30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi :

Alumni Space – cesta za úspechom

- Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Šrobárova 2 - pre záujemcov o odbory Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia
- Aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1, Park Angelinum 9 - pre záujemcov o odbory  Matematika, Fyzika, Informatika

Program DOD pokračuje od 10:10 h:

- prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, ale aj diskusiou o štúdiu, rozhovormi o vede a výskume a rôznymi zaujímavými aktivitami.  
- pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.
 

Z dôvodu kvalitného zabezpečenia priebehu podujatia, prosíme o zaslanie   stručnej spätnej informácie formou e-mailu s uvedením: školy, predpokladaného počtu žiakov a záujmu o návštevu konkrétneho ústavu, resp. ústavov.

Kontakt: pf-ovv@upjs.sk

♦ INFORMÁCIE o programe DOD budú doplnené po jeho definitívnom  potvrdení zo strany  jednotlivých ústavov.

Program DOD v rámci odborov
Matematika, ekonomická a finančná matematika, medziodborové štúdium matematiky
Jesenná 5

Informatika, Aplikovaná informatika
Jesenná 5

Fyzika
Park Angelinum 9

Geografia
Jesenná 5

Biológia, Ekológia
Šrobárova 2

Chémia
Moyzesova 11

Moderná škola potrebuje kvalitných učiteľov
program pre záujemcov o medziodborové a učiteľské štúdium
matematiky, fyziky a informatiky
Park Angelinum 9

Stretnutie výchovných poradcov a učiteľov stredných škôl
Knižnica Angely Merici, Park Angelinum 9
10:15 – 13:00

Zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/19928/