Deň otvorených dverí na UPJŠ LF

15.02.2023

Deň otvorený dverí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Čas a miesto konania: 16. február 2023, 10.00 – 12.30 h., budova UPJŠ LF, Trieda SNP 1 (aula, posluchárne, ústavy)


Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných škôl, ev. pedagógovia a rodičia

 

           PROGRAM:

 

◄ Úvodný program
    Aula, 10.00 – 10.30 h.
◦ privítanie účastníkov – prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., dekan UPJŠ LF
◦ krátke predstavenie fakulty
◦ predstavenie študentských organizácií – prezentácia činnosti spolkov zástupcami SMMK a SSŠZL
◦ organizačné pokyny k ďalšiemu programu

◄ Predstavenie štúdia na LF         
■ Prezentácia študijných programov VL a ZL: posluchárne, 10.30-12.30 h.
◦ P1: PREDKLINICKÉ ODBORY (Mgr. Marcela Výrostková a kolegovia z Ústavu anatómie)
◦ P2: CHIRURGICKÉ ODBORY (MUDr. Róbert Kilík, PhD.; MUDr. Denis Radótzy; MUDr. Tomáš Molnár)
◦ P3: INTERNISTICKÉ ODBORY (MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD)
◦ P4: ZUBNÉ LEKÁRSTVO (doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.; MDDr. Jaroslav Ďurica)

 

■ Prezentácia zdravotníckych odborov:  

◦ od 10.30 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva „CHCEŠ PRACOVAŤ AKO SESTRA? ŠTUDUJ OŠETROVATEĽSTVO“ (PhDr. Jana Michalková, PhD.)

+ seminárna miestnosť:
◦ 10.30 h. „ČO VÁM PONÚKNE ŠTÚDIUM FYZIOTERAPIE“ (doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH)
◦ 11.00 h. „PREČO ŠTUDOVAŤ VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO“ (Mgr. Marianna. Kizeková, PhD.)
◦ 11.30 h. „PRÍĎ ŠTUDOVAŤ LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE“ (doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.)

◄ Sprievodný program pri posluchárňach, 10.30-12.30 h.
■ Informačný stánok študijného oddelenia 
■ Informačný stánok prípravného kurzu (RNDr. Helena Mičková, PhD.)
■ Aktivity študentov (členovia SMMK a SSSZL: meranie glykémie, tlaku a percenta tuku v tuku v tele, dentálny hygiena)
  
◄ Predstavenie zaujímavých pracovísk

◦ od 11.00 h., poslucháreň P3: Predstavenie Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny (MDDr. Jakub Jánošík)
◦ od 11.00 Návšteva Laboratória výskumných biomodelov (RNDr. Darina Petrášová, PhD.)
◦ od 11.30 Návšteva Združenej tkanivovej banky (RNDr. Lucia Slovinská, PhD.)

 

zdroj: RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD., PR manažérka – hovorkyňa

Fotogaléria k článku: