Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty TU vo Zvolene

04.02.2018

Dňa 30. januára 2018 sa konal na Lesníckej fakulte Deň otvorených dverí.
Záujem zo strany uchádzačov o DOD LF bol vysoký. Pricestovali študenti z rôznych kútov Slovenska. Programom sprevádzal prodekan Ing. Daniel Halaj, PhD. s prodekanom doc. Ing. Miroslavom Kardošom, PhD. Po úvodnom programe v posluchárni B8 a príhovore dekana ohľadom možností a perspektívy štúdia, previedli doktorandi záujemcov o štúdium nasledovnými stanovišťami:
1. Biotechnologické inovácie (projekt zadržiavania dažďovej vody a zelená strecha),
2. Vysokoškolský lesnícky podnik a prepojenie štúdia s praxou,
3. Lesnícko-drevárska knižnica a transfer poznatkov a možnosti mobilít,
4. Virtual CAVE,
5. DNA laboratórium,
6. Skúška praktických ťažbových postupov na modernom trenažéri Komatsu.
V prílohe sa nachádza obrazová dokumentácia z DOD LF.
Súčasne vám dávame už teraz do pozornosti našu stránku vedeckých tímov na LF (www.lesnickyvyskum.sk). Ak by ste chceli na našej ŠVOČ odprezentovať výsledky vašej SOČ v oblasti biológie a chémie, veľmi radi vás u nás privítame. Tento rok budeme usporadúvať už druhý ročník takejto formy ŠVOČ, ktorá vyvolala minulý rok u stredoškolákov veľký záujem. Navyše, na viacerých z vás čakajú naozaj atraktívne ceny. Plánovaný termín ŠVOČ je okolo 15. apríla.
Touto krátkou správou zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným študentom stredných škôl za ich návštevu. Veľmi si vážime Vašu účasť na DOD LF. Veríme, že s viacerými z vás sa stretneme v septembri tohto roka ako riadnymi študentami Lesníckej fakulty vo Zvolene.

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/den-otvorenych-dveri-lesnickej-fakulty-tu-vo-zvolene-0