Deň otvorených dverí 2020

12.02.2020

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný odbor všetkým návštevníkom, ale najmä študentom – záujemcom o štúdium na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.
V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí uskutočnil 11. 2. 2020 v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Teší nás záujem o štúdium na našej fakulte, čoho dôkazom je aj početná účasť na Dni otvorených dverí, ktorého sa tento rok zúčastnilo 163 záujemcov z rôznorodých stredných škôl z celého Slovenska.

Zdroj: https://fzszu.sk/blog/2020/02/11/den-otvorenych-dveri-2020/