Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum

16.12.2022

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutočnilo 12. decembra 2022 od 15. hodiny na Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach.

Program sa začal symbolickým prestrihnutím pásky a príhovorom rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., pokračoval príhovorom primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka a prítomným sa napokon prihovoril riaditeľ Botanickej záhrady prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Po akte slávnostného otvorenia bolo odhalené umelecké dielo známeho košického výtvarníka mladšej generácie Mgr. art. Samuela Velebného. Od 15.45 do 17.00 bola pre hostí a účastníkov slávnostného otvorenia sprístupnená individuálna nočná prehliadka expozícií rastlín v skleníkoch pri nezvyčajnom osvetlení.
„Slávnostné otvorenie návštevníckeho centra v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach v tomto roku zavŕšilo sériu úspešných rekonštrukcií priestorov univerzity a jej pracovísk.  V tom roku sme úspešne zrekonštruovali a zrenovovali priestory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici v Košiciach, v Botanickej záhrade bola otvorená nová kaviareň, ktorej služby využívajú nielen návštevníci záhrady, ale aj študenti, pedagógovia a zamestnanci UPJŠ. Naším cieľom je vytvoriť moderný univerzitný kampus so širokou škálou služieb nielen v oblasti vzdelávania, ale aj pre širšiu verejnosť,“ vysvetlil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
„Vybudovaním nového návštevníckeho centra sa Botanická záhrada posúva ešte bližšie k návštevníkom. Veríme, že služby centra a BotaniCafé, ktoré budú návštevníkom poskytnuté, zvýšia ich komfort pri návšteve záhrady,“ informoval prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.  

Vybudovanie návštevníckeho centra bolo súčasťou komplexnej rekonštrukcie realizovanej v Botanickej záhrade, ktorá začala v máji 2021 a pozostávala z dvoch častí. Prvá časť bola venovaná zatepleniu administratívnej budovy, obvodového a strešného plášťa, výmene výplňových konštrukcií, okien a dverí. Ďalej zahŕňala hydraulické vyregulovanie existujúceho systému ústredného kúrenia, výmenu bleskozvodu, výmenu vonkajšieho osvetlenia a vybudovanie bezbariérového vstupu pre návštevníkov BZ a študentov UPJŠ. Druhou časťou bola modernizácia samotných vstupných priestorov areálu botanickej záhrady. Vznikla prevádzka kaviarne pod názvom BotaniCafé a zároveň návštevnícke centrum s polyfunkčným využitím.
V centre si návštevníci budú môcť zakúpiť vstupenky do areálu, suveníry BZ UPJŠ a rôzne ďalšie informačné a propagačné predmety. Centrum tiež poslúži ako informačný bod so zázemím na zhromažďovanie návštevníkov pri organizovaných prehliadkach záhrady a iných podujatiach.

Zdroj: https://www.upjs.sk/zo-zivota-upjs/navstevnicke-centrum-BZ-121222/