Aj v roku 2023 je možné získať Štipendium Martina Filka. Žiadosti je potrebné poslať do 2. mája

24.03.2023

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Ide o grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, ktorý pokračuje aj v roku 2023. Termín na podanie žiadosti je do 2. mája 2023.

V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole.

Podmienkou je, aby vysoké školy, na ktorých sa  študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021 http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html.

Termín podania žiadosti

Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2023/2024 (ďalej len „žiadosť“) spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať v elektronickej podobe najneskôr do 2. mája 2023 (utorok) na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. V predmete e-mailu je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Na žiadosti, ktoré budú doručené po 2. máji 2023, sa nebude prihliadať. Pri žiadostiach je rozhodujúci čas doručenia.

Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície

Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2023 sa uskutočňuje výber na 25 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:

Ministerstvo dopravy SR,
Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Úrad priemyselného vlastníctva SR.
 

Podrobnejšie informácie o štipendiu a celom výberovom procese nájdete na webovej stránke ministerstva školstva.