2. kolo podávania prihlášok na Pedagogickú fakultu TRUNI

13.05.2014

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vypísala 2. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015 v nasledovných bakalárskych študijných programoch:

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium)

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy:
učiteľstvo praktických chemických a potravinárskych predmetov (denné, štúdium)

Učiteľstvo v kombináciách predmetov (denné štúdium):
slovenský jazyk a literatúra – biológia
slovenský jazyk a literatúra – informatika
anglický jazyk a literatúra – matematika
anglický jazyk a literatúra – chémia
anglický jazyk a literatúra – fyzika
nemecký jazyk a literatúra – matematika
nemecký jazyk a literatúra – biológia
matematika – biológia
matematika – fyzika
matematika – chémia
biológia – fyzika
biológia – chémia
informatika – matematika
informatika – anglický jazyk a literatúra
informatika – biológia
matematika – etická výchova
biológia – etická výchova
slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
nemecký jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
matematika – náboženská výchova (katolícka)
informatika – náboženská výchova (katolícka)

Prihlášky je možné zasielať do 11. júla 2014.