University

College of Economics and Management in Public Administration in Bratislava

University logo

University profile

  • súkromná vysoká škola, s celoštátnou pôsobnosťou.

Poslaním VŠEMvs je:

  • Vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a manažment malého a stredného podnikania v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
  • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a manažment malého a stredného podnikania  a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
  • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
  • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs:

Oblasť vzdelávania:

  • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov  vo vzdelávaní,
  • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného  odboru 3.3.16 ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,

Oblasť výskumu:

  • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania,
  • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu  verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
  • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Study places

Seat of the university

rektorát: Furdekova ul. 16, 851 04, Bratislava 5

infolinka +421 905 11 11 83

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter