University

College DANUBIUS

University logo

University profile

V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy.  Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca.

Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú, aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia, prípadne prostredníctvom konzultačného strediska vo Vrútkach.

O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus+ a Ceepus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu a pripravuje aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj magisterského štúdia neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl. Samozrejmosťou je vydávanie dvojjazyčného diplomu pre lepšie uplatnenie našich absolventov v zahraničí.

VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Study places

Seat of the university

Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo

00421/31/7732811

 

Janko Jesensky Faculty of Law

Richterova 1171, 925 21, Sládkovičovo

031/ 773 28 43

 

Faculty of Social Studies *

Richterova ul. 1171, 925 21, Sládkovičovo

031/7732811

 

Faculty of Public Policy and Public Administration

Richterová ul. 1171, 925 21, Sládkovičovo

031/7732811

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter