College DANUBIUS

Faculty of Social Studies *

Logo univerzity

Study programmes

Social Work (full-time)
Social Work (full-time)
Social Work (full-time)
Social Work (full-time)
sociálna práca (full-time)
sociálna práca (full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Profil Fakulty sociálnych štúdií VŠS v Sládkovičove

Fakulta sociálnych štúdií je najstaršou fakultou Vysokej školy v Sládkovičove. Vznikla v roku 2005 a bola pôvodne zameraná na vzdelávanie v oblasti sociálnej práce a verejnej politiky a verejnej správy. Po vzniku Fakulty verejnej politiky a verejnej správy na VŠS sa naša fakulta zameriava výhradne na vzdelávanie v oblasti sociálnej práce.

V zmysle štatútu a organizačného poriadku je Fakulta sociálnych štúdií  pedagogickým a vedeckovýskumným pracoviskom, ktorého poslaním  je zabezpečovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch, rozvíjať vedecko-výskumnú činnosť a domácu a zahraničnú spoluprácu.

Samosprávnymi orgánmi fakulty sú akademický senát, vedecká rada a kolégium dekana. Vedecká rada FSŠ VŠS má 13 členov, z ktorých 1/4 až 1/3 sú odborníci z externých pracovísk. Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty. Akademický senát FSŠ VŠS má 11 členov, z ktorých minimálne 1/3 tvoria študenti. Kolégium dekana tvoria prodekani, vedúci katedier, tajomník fakulty a zástupca odborov.

Nosným smerovaním Fakulty sociálnych štúdií v pedagogickej oblasti je v súčasnosti príprava budúcich odborníkov v oblasti sociálnej práce na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej  forme štúdia a vytvorenie personálnych a vedecko-výskumných podmienok pre akreditáciu 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca. V oblasti ďalšieho vzdelávania je cieľom naďalej zabezpečovať rigorózne pokračovania v odbore sociálna práca.

Vedecko-výskumná činnosť tvorivých pracovníkov fakulty bola a je realizovaná v nasledujúcich oblastiach:

-       V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva na základe Dohody o partnerstve a spolupráci sa pedagógovia a študenti fakulty podieľajú na príprave a realizácii výskumov a monitoringu v oblasti dodržiavania ľudských práv,  práv dieťaťa a práv klientov v zariadeniach  sociálnych služieb

-       V rámci interných výskumných projektov sa tvoriví pracovníci fakulty zameriavajú na skúmanie sociálnej situácie na Slovensku a na skúmanie problematiky sociálnej práce v procese globalizácie

Admission procedure

Sociálna práca Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Social Work Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Social Work Bc., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Social Work Bc., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Social Work Bc., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Social Work Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.09.2024
Deadline of examination: 01.10.2024 – 01.10.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Boarding

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Jedáleň v priestoroch fakulty

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická (svetlusa.justusova@vsdanubius.sk)
Last update: 13.03.2022 19:13

Draw attention to not topical data